منابع و ماخذ پایان نامه 
انژکتورها، پیچشی(سمت، انژکتور، انژکتور،

منابع و ماخذ پایان نامه انژکتورها، پیچشی(سمت، انژکتور، انژکتور،

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

ورودی و خروجی بر هم منطبقاند.
در یک تقسیم‌بندی دیگر این نوع از انژکتورها به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: دسته اول انژکتورهای مارپیچ دار است. در این انژکتور، ورودی سیال به‌صورت محوری است. نوع دوم انژکتورها بدون مارپیچ بوده و ورودی سیال در آن به‌صورت مماسی است (شکل ۱-۳).

شکل ۱-۴- انواع انژکتور پیچشی(سمت راست، مارپیچ

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد هیدانتوئین، %۲-۱، فنوباربیتال، والپرات