منابع و ماخذ پایان نامه 
انژکتورهای، سوراخ، (محیطی)، سرعت(محیطی،محوری

منابع و ماخذ پایان نامه انژکتورهای، سوراخ، (محیطی)، سرعت(محیطی،محوری

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

دار و سمت چپ، بدون مارپیچ)]۳[

انژکتورهای ساده همچنین میتوانند به انژکتورهای با سوراخ ورودی مماسی و انژکتورهای با یک ورودی پیچشی تقسیم شوند. در انژکتورهای با سوراخ ورودی مماسی، سیال تنها با یک مؤلفه سرعت (محیطی) وارد محفظه چرخش می‌شود، ولی در انژکتورهای با ورودی پیچشی سیال با دو یا سه مؤلفه سرعت(محیطی،محوری و شعاعی)

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایسطح معنادار، وجود رابطه، وجود رابط