منابع و ماخذ پایان نامه [m]، سوراخ، [m/s]، d

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

A’p
سرعت محوری در شعاع میانگین [m/s] u
قطر محفظه چرخش [m] Ds
حجم [m3] V
قطر معادل سوراخ [m] d
سرعت محیطی در شعاع میانگین [m/s] v
قطر سوراخ تخلیه [m] do
سرعت مماسی ورودی