منابع پایان نامه ارشد درمورد 
،کاربامازپین، فولیک، هیدانتوئین، ،توسط

منابع پایان نامه ارشد درمورد ،کاربامازپین، فولیک، هیدانتوئین، ،توسط

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

قلبی ونقایص لوله ادراری بودند . اگر چه مکمل های فولات قبل از لقاح ناهنجاری ها را کاهش می دهد ، زنان مبتلا به صرع باید کمترین مقدار مکمل داروها از جمله اسید فولیک را طی بارداری دریافت کنند.
هیدانتوئین ،کاربامازپین و فنوباربیتال ،توسط میکروزوم ها به اکسیدها متابولیزه می شونداین واسطه های اکسیداتیو توسط اپوکسید هیدرولاز سیتوپلاسمیک

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد وانکومایسین، رسند.، پیپراسیلین، مزلوسیلین