منابع پایان نامه ارشد درمورد 
هیدانتوئین، %۲-۱، فنوباربیتال، والپرات

منابع پایان نامه ارشد درمورد هیدانتوئین، %۲-۱، فنوباربیتال، والپرات

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

تراتوژن
تأثیر
فنی توئین
سندرم هیدانتوئین جنینی،ناهنجاری های کرانیوفاسیال-هیپوپلازی ناخن انگشت،تأخیررشد،تأخیرتکاملی ،نقایص قلب،شکاف لب و کام
%۱۱-۵
کاربامازپین
سندرم هیدانتوئین جنینی،اسپینابیفیدا
%۲-۱
والپرات
نقایص لوله عصبی
%۲-۱
فنوباربیتال
شکاف ها،نقایص قلبی، ناهنجاری های دستگاه ادراری
%۲۰-۱۰
لاموتریژن
ازنظر

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های مصلح، زردشتی، دنیا،، چنگال