منابع پایان نامه ارشد درمورد 
وارفارین، امبریوپاتی، وقسمت، هپیوپلازی

منابع پایان نامه ارشد درمورد وارفارین، امبریوپاتی، وقسمت، هپیوپلازی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

واثرات جهش زایی قوی بر جنین دارند. مواجهه ، طی دو دوره ی تکاملی متفاوت منجر به الگوی متفاوت از نقایص، با علت های متفاوت می شود.
تماس بین هفته شش ونه ، جنین در معرض افزایش خطر امبریوپاتی وارفارین یعنی هپیوپلازی بینی وقسمت میانی صورت ومنقوط شدن اپی فیز های مهره ها و فمور می شود.
طی سه ماهه ی دوم و سوم نقایص مرتبط با تماس با

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد کاتد.، ۶۸، پلاریزاسیون، (۵-۵)