منابع پایان نامه ارشد درمورد 
وانکومایسین، رسند.، پیپراسیلین، مزلوسیلین

منابع پایان نامه ارشد درمورد وانکومایسین، رسند.، پیپراسیلین، مزلوسیلین

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

پیپراسیلین و مزلوسیلین و داروهایی که به صورت مخلوط با مهار کننده های B لاکتاماز،به نام کلاولانیک اسید است سفالوسپورین های خوراکی وغیر خوراکی .
ماکرولیدها باعث ناهنجاری جنینی نمی شوندچون فقط به میزان اندکی به جنین می رسند.
وانکومایسین باعث سمیت گوش و کلیوی می شود، اما در جنین ایمن است .
کلرامفنیکل به آسانی از جفت عبور می کند و

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهمدارهای، دقیقاً، بور،، ترازهایی