منابع پایان نامه ارشد درمورد وانکومایسین، رسند.، پیپراسیلین، مزلوسیلین

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

پیپراسیلین و مزلوسیلین و داروهایی که به صورت مخلوط با مهار کننده های B لاکتاماز،به نام کلاولانیک اسید است سفالوسپورین های خوراکی وغیر خوراکی .
ماکرولیدها باعث ناهنجاری جنینی نمی شوندچون فقط به میزان اندکی به جنین می رسند.
وانکومایسین باعث سمیت گوش و کلیوی می شود، اما در جنین ایمن است .
کلرامفنیکل به آسانی از جفت عبور می کند و