منابع پایان نامه ارشد درمورد ACEمی، نامند.، جنینی، فیتوپاتی

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

می شوند . الیگوهیدرآمنیوس حاصله ، از تکامل طبیعی ریه جلوگیری کرده وباعث جمع شدگی اندام ها می شود . کاهش پرفیوژن باعث محدودیت رشد و کوتاهی اندام ها واختلال تکامل می شود .چون این اثرات طی دوران جنینی روی می دهند ، آن ها را فیتوپاتی مهار کننده ACEمی نامند.
ترکیبات وارفارین
دارای وزن مولکولی پایین بوده، به سهولت از جفت عبور می کنند