منابع پایان نامه ارشد درمورد Etretinate، Phenytoin، i، Chlorbiphenyls

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

inhibitors
Tretinoin
Lithium
Aminopterin
Trimethadione
Methimazole
Androgens
Valproic acid
Methotrexate
Busulfan
Diethylstilbestrol(DES)
Misoprostol
carbamazepine
Ethanol
Penicillamine
Chlorbiphenyls
i Etretinate
Phenytoin
Cocaine
Isotretinoin
Radioactive iodine
Coumarins
Tetracycline
Streptomycin