منابع پایان نامه با موضوع
الگوريتم، ميانگين، سازي

منابع پایان نامه با موضوع الگوريتم، ميانگين، سازي

آذر ۷, ۱۳۹۷ 0 By admin3

شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (۳-۳۷) آورده شده است.
نتايج مربوط به فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط تاخير
One-way ANOVA: MRS2, MRS3, MRS4, EDD, MDA, MRS1, LPT, SPT, Johnson
Source DF SS MS F P
Factor 8 317904961 39738120 55.46 0.000
Error 2907 2082979606 716539
Total 2915 2400884567
Johnson
SPT
LPT
MRS1
MDA
EDD
MRS4
MRS3
MRS2
*
MRS2
MRS3
*
*
*
*
*
MRS4
*
*
*
*
EDD
*
*
MDA
*
MRS1
*
LPT
*
SPT
Johnson
تابع هدف مينيمم سازي ماکزيمم تاخير
طبق جدول (۳-۳۸) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در جدول (۳-۳۸) فاصله اطمينان ۹۵% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به دست آمده براي الگوريتم پيشنهادي MRS2 و MRS3به طور قابل ملاحظه اي با ساير الگوريتم ها فاصله دارد. با توجه به اينکه فرض صفر آزمون ANOVA يعني برابري ميانگين الگوريتم ها، رد مي شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (۳-۳۸) آورده شده است.
نتايج فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي ماکزيمم تاخير
One-way ANOVA: MRS2, MRS3, MRS4, EDD, MDA, MRS1, LPT, SPT, Johnson
Source DF SS MS F P
Factor 8 1424924289 178115536 54.65 0.000
Error 2907 9474381923 3259161
Total 2915 10899306212
Johnson
SPT
LPT
MRS1
MDA
EDD
MRS4
MRS3
MRS2
*
MRS2
MRS3
*
*
*
*
*
MRS4
*
*
*
*
EDD
*
*
*
MDA
MRS1
*
*
LPT
*
SPT
Johnson
تابع هدف مينيمم سازي کارهاي تاخير دار
طبق جدول (۳-۳۹) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در جدول (۳-۳۹) فاصله اطمينان ۹۵% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به دست آمده براي الگوريتم پيشنهادي MRS2 و MRS3به طور قابل ملاحظه اي با ساير الگوريتم ها فاصله دارد. با توجه به اينکه فرض صفر آزمون ANOVA يعني برابري ميانگين الگوريتم ها، رد مي شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (۳-۳۹) آورده شده است.نتايج نهايي فاز دوم به صورت خلاصه در جدول جدول (۳-۴۰) آورده شده است.
نتايج فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي تعداد کارهاي تاخيردار
One-way ANOVA: MRS2, MRS3, MRS4, EDD, MDA, MRS1, LPT, SPT, Johnson
Source DF SS MS F P
Factor 8 319552 39944 65.64 0.000
Error 2907 1768898 608
Total 2915 2088449
Johnson
SPT
LPT
MRS1
MDA
EDD
MRS4
MRS3
MRS2
MRS2
MRS3
*
*
*
*
*
MRS4
*
*
EDD
*
*
*
*
MDA
*
*
*
MRS1
*
*
LPT
*
SPT
Johnson
توابع هدف
C max
MFT
T max
Tardy jobs
Cpu Time
الگوريتم
ميانگين
تعداد
موفقيت
ميانگين
تعداد
موفقيت
ميانگين
تعداد
موفقيت
ميانگين
تعداد
موفقيت
ميانگين
تعداد
موفقيت
ميانگين
تعداد
موفقيت
ميانگين
تعداد
موفقيت
MRS2
۵۸۵٫۲۰
۱۶۲
۳۲۴٫۵۹
۶۴
۸۱٫۵۴
۳۱۸
۲۵٫۳۹
۱۱۴
۲۹٫۶۴
۱۱۴
-۹٫۲۶
۶۴
۰٫۰۷
MRS3
۵۹۰٫۹۸
۱۴۵
۳۰۹٫۴۹
۲۴۰
۴۱۹٫۹۴
۱۵٫۷۷
۲۲۱
۷۱٫۲۶
۲۲۱
۵٫۸۴
۲۴۰
۰٫۲۵
۹۵
MRS4
۲۰۶۲٫۰۸
۱۰۳۸٫۸۰
۱۵۳۶٫۲۹
۱۲
۴۷٫۵۵
۱۱
۷۲۸٫۵۱
۱۱
-۷۲۳٫۴۷
۰٫۰۱
۲۲۶
EDD
۲۰۶۲٫۷۶
۱۰۷۷٫۶۰
۱۵۵۲٫۶۹
۹
۴۸٫۱۷
۹
۷۶۶٫۲۸
۹
-۷۶۲٫۲۶
۰٫۰۱
۲۱۸
MDA
۱۹۵۹٫۴۰
۹۳۳٫۶۷
۱۱
۱۶۹۷٫۱۴
۱
۴۱٫۴۳
۴
۶۶۰٫۱۳
۴
-۶۱۸٫۳۴
۱۱
۰٫۰۱
۲۴۶
MRS1
۲۷۴۲٫۰۴
۱۳۵۶٫۰۵
۲۴۵۸٫۱۱
۴۵٫۱۷
۱۰۶۷٫۸۷
-۱۰۴۰٫۷۲
۰٫۰۲
۱۵۱
LPT
۲۰۶۹٫۷۱
۱۱۹۷٫۵۹
۱۸۸۸٫۷۵
۴۵٫۶۷
۹۰۷٫۶۰
-۸۸۲٫۲۶
۰٫۰۱
۲۴۰
SPT
۲۰۴۳٫۷۰
۹۴۳٫۷۷
۴
۱۷۵۷٫۲۷
۴۱٫۸۰
۴
۶۶۸٫۰۸
۴
-۶۲۸٫۴۴
۴
۰٫۰۱
۲۴۱
Johnson
۱۹۱۱٫۲۶
۲۸
۱۰۰۱٫۹۲
۵
۱۷۳۷٫۴۸
۴۱٫۸۹
۷۲۶٫۷۷
-۶۸۶٫۵۹
۵
۰٫۰۱
۲۲۲
ميانگين توابع هدف، تعداد موفقيت و زمان اجراي الگوريتم ها در فاز دوم
نتايج فاز سوم
آزمايشات عددي
در اين بخش در ابتدا پارامترهاي مدل شبيه سازي را تعريف شده و مدل مربوطه توسط زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيک توسعه داده شده است. پس از آن براي مقايسه الگوريتم پيشنهاد شده با ساير الگوريتم ها آزمايشات عددي تحت شرايط مختلف انجام شده است. به عبارت ديگر الگوريتم هاي MRS7 MRS5,MRS6, با ساير الگوريتم هاي استفاده شده در منابع موجود در ادبيات موضوع در ۳۲۴ مساله مختلف مقايسه شده است.
پارامترهاي مدل شبيه سازي
پارامترهاي تغيير يافته و اضافه شده مدل شبيه سازي در جدول (۳-۴۱) ليست شده است. اين پارامترها عبارتند از:
۱- تعداد ماشين ها ۲- تعداد کارها ۳-تابع توزيع زمان هاي پردازش۴- تابع توزيع زمان هاي موعد تحويل ۵-تابع توزيع زمان هاي ورود به کارگاه ۶- الگوريتم ها
تعريف پارامترهاي ذکر شده مشابه فاز دوم مي باشد با اين تفاوت تابع توزيع زمان هاي ورود کارها به کارگاه به اين فاز اضافه شده است. براي اين پارامتر ۳ سطح در نظر گرفته شده است که عبارتند از : توزيع خوش بينانه، توزيع منطقي و توزيع بدبينانه.
پارامترهاي مدل شبيه سازي براي فاز سوم
مقياس
طبقه
فاکتورها
تعداد سطوح
سطوح
کوچک
&
بزرگ
۵
تابع توزيع زمان هاي ورود به کارگاه
۳
کوچک
&
بزرگ
۶
الگوريتم ها
۱۰
فرايند شبيه سازي
مشابه فاز اول مي باشد.
نتايج شبيه سازي
تابع هدف مينيمم سازي ماکزيمم زمان اتمام کارها
طبق جدول (۳-۴۲) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در جدول (۳-۴۲) فاصله اطمينان ۹۵% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به دست آمده براي الگوريتم پيشنهادي MRS5 و MRS6به طور قابل ملاحظه اي با ساير الگوريتم ها فاصله دارد. با توجه به اينکه فرض صفر آزمون ANOVA يعني برابري ميانگين الگوريتم ها، رد مي شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (۳-۴۲) آورده شده است.
نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي ماکزيمم زمان اتمام کارها
One-way ANOVA: MRS5, MRS6, FCFS, MRS7, EDD, MRS4, MDA, LPT, SPT, Johnson
Source DF SS MS F P
Factor 9 1004.20 111.58 51.76 0.000
Error 3230 6962.96 2.16
Total 3239 7967.16
Johnson
SPT
LPT
MRS4
MDA
EDD
MRS7
FCFS
MRS6
MRS5
*
MRS5
MRS6
*
*
*
*
*
MRS4
*
*
FCFS
*
*
*
EDD
MDA
*
*
MRS4
*
LPT
SPT
Johnson
تابع هدف مينيمم سازي متوسط زمان اتمام کارها
طبق جدول (۳-۴۳) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در جدول (۳-۴۳) فاصله اطمينان ۹۵% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به دست آمده براي الگوريتم پيشنهادي MRS5 و MRS6به طور قابل ملاحظه اي با ساير الگوريتم ها فاصله دارد با توجه به اينکه فرض صفر آزمون ANOVA يعني برابري ميانگين الگوريتم ها، رد مي شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (۳-۴۳) آورده شده است.
نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط زمان اتمام کارها
One-way ANOVA: MRS5, MRS6, FCFS, MRS7, EDD, MRS4, MDA, LPT, SPT, Johnson
Source DF SS MS F P
Factor 9 1004.20 111.58 51.76 0.000
Error 3230 6962.96 2.16
Total 3239 7967.16
Johnson
SPT
LPT
MRS4
MDA
EDD
MRS7
FCFS
MRS6
MRS5
*
MRS5
MRS6
*
*
*
*
*
FCFS
*
*
*
*
*
MRS7
*
*
*
EDD
*
*
*
MDA
*
*
MRS4
*
LPT
*
SPT
Johnson
تابع هدف مينيمم سازي متوسط زمان در گردش
طبق جدول (۳-۴۴) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در جدول (۳-۴۴) فاصله اطمينان ۹۵% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به دست آمده براي الگوريتم پيشنهادي MRS5 و MRS6به طور قابل ملاحظه اي با ساير الگوريتم ها فاصله دارد با توجه به اينکه فرض صفر آزمون ANOVA يعني برابري ميانگين الگوريتم ها، رد مي شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (۳-۴۴) آورده شده است.
نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط زمان در گردش
One-way ANOVA: MRS5, MRS6, FCFS, MRS7, EDD, MRS4, MDA, LPT, SPT, Johnson
Source DF SS MS F P
Factor 9 1685.58 187.29 58.42 0.000
Error 3230 10355.49 3.21
Total 3239 12041.07
Johnson
SPT
LPT
MDA
MRS4
EDD
MRS7
FCFS
MRS6
MRS5
*
MRS5
MRS6
*
*
*
*
*
FCFS
*
*
*
*
*
MRS7
*
*
*
EDD
*
*
MRS4
*
*
MDA
*
LPT
*
SPT
Johnson
تابع هدف مينيمم سازي متوسط ديرشدگي
طبق جدول (۳-۴۵) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در جدول (۳-۴۵) فاصله اطمينان ۹۵% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به دست آمده براي الگوريتم پيشنهادي MRS5 و MRS6به طور قابل ملاحظه اي با ساير الگوريتم ها فاصله دارد. با توجه به اينکه فرض صفر آزمون ANOVA يعني برابري ميانگين الگوريتم ها، رد مي شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (۳-۴۵) آورده شده است.
نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درموردامپریالیسم، لگوی توسعه، توسعه نیافتگی