منابع پایان نامه با موضوع بهره بردار، استاندارد

نوامبر 28, 2018 0 By admin3

اينگونه مسائل دشوار است. پيشبيني ماکزيمم زمان اتمام کارها در ادبيات موضوع تخصيص موعد تحويل مورد توجه قرار گرفته است. [48]
يکي از محبوب ترين رويکرد هاي استفاده شده در تخمين ماکزيمم زمان اتمام کارها، استفاده از شبکه عصبي است. سابونچوگلو60 [49] يک مرور بر ادبيات موضوع و تحقيقات صورت گرفته با استفاده از شبکه عصبي ارائه داد. سابونچوگلو و گورگان61 [50] شبکه عصبي را با يک رويکرد الگوريتميک به منظور حل يک مسئله تک ماشينه با تابع هدف مينيمم نمودن ميانگين تاخير، ترکيب نمودند. چن و موراکي62 [51] نيز يک شبکه استاندارد پيش بازخور براي زمانبندي مجدد آنلاين ارائه دادند. فيليپوم و همکاران63 [52] رويکرد رگرسيون غير خطي را با شبکه عصبي در تخصيص موعد هاي تحويل مسائل زمان بندي مقايسه نمودند.
مساله چند هدفه جريان کارگاهي بدون وقفه
جريان كارگاهي بدون وقفه
اگرچه الگوريتمهاي فراابتکاري فراواني براي حل مسائل چند هدفه از اواخر دهه 80 تا کنون ارائه شده است. ولي تعداد بسيار اندکي از آنها محدوديت بدون وقفه بودن را در مسائل چند هدفه لحاظ کرده است. با توجه به پژوهش هاي در دسترس، الله وردي و الدوايسان64 [53] اولين کساني بودند که دو الگوريتم شبيه سازي تبريد هيبريدي و الگوريتم ژنتيک هيبريدي را با توابع هدف مينيمم نمودن ماکزيمم زمان اتمام کارها و مينيمم نمودن ماکزيمم ديرشدگي65 براي مساله جريان کارگاهي بدون وقفه ارائه دادند. توکلي مقدم و همکاران [54] يک الگوريتم سيستم ايمني هيبريدي به منظور پيدا کردن جواب هاي پارتو براي مساله جريان کارگاهي بدون وقفه با توابع هدف مجموع وزني متوسط زمان اتمام کارها و مجموع وزني ميانگين تاخيرها ارائه دادند.
جريان كارگاهي انعطاف پذير دو مرحله اي بدون وقفه
در حوزه مسائل جريان کارگاهي انعطاف پذير بدون وقفه تاکنون هيچ پژوهشي صورت نگرفته است.
جمع بندي
در اين فصل، ابتدا پيشينه تحقيقات صورت گرفته براي مسائل تک معياره در حوزه جريان کارگاهي، جريان کارگاهي انعطاف پذير و جريان کارگاهي انعطاف پذير دو مرحله اي که فاقد محدوديت بدون وقفه بودن هستند، مورد مطالعه قرار داديم. سپس تحقيقات انجام گرفته در زمينهي مسائل مرتبط با جريان کارگاهي بدون وقفه، جريان کارگاهي انعطاف پذير بدون وقفه و جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه. ، مورد بررسي قرار گرفت.همچنين ادبيات موضوع پيش بيني به منظور تخصيص زمان هاي موعد تحويل در ادامه مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت تحقيقات صورت گرفته در زمينه مسائل چند هدفه جريان کارگاهي بدون وقفه مورد بررسي قرار گرفت.با بررسي و مرور پيشينه تحقيقات صورت گرفته در زمينه مسائل مرتبط با مسئله تحقيق، خلأهاي پژوهشي موجود به شرح زير تعيين ميگردد.
ارائه الگوريتم هاي ابتکاري با رويکرد هاي جديد و با در نظر گرفتن توابع هدف جديد
ارائه الگوريتم هاي فراابتکاري هيبريدي با هدف بهبود در جواب حاصل از بهترين الگوريتم موجود در ادبيات موضوع
ارائه مدل شبکه عصبي فازي تطبيق پذير به منظور تخصيص موعدهاي تحويل منطقي
حل مساله چند هدفه جريان کارگاهي انعطاف پذير دو مرحله اي بدون وقفه با در نظر گرفتن توابع هدف مينيمم نمودن ماکزيمم زمان اتمام کارها و مينيمم نمودن ماکزيمم تاخير کارها
حل تک هدفه مسئلهي مورد مطالعه با استفاده از الگوريتم هاي ابتکاري
مقدمه
در اين فصل در ابتدا کليات مشترک در الگوريتم هاي توسعه داده شده را ارائه خواهيم کرد و در ادامه ساختار الگوريتم ها را شرح خواهيم نمود.مرحله او ل جريان کارگاهي را با و مرحله دوم را با نشان مي دهيم. همچنين فرض مي کنيم که ماشين موازي در مرحله اول وجود دارد که آنها را به صورت نشان مي دهيم. و ماشين موازي در مرحله دوم وجود دارد که آنها را به صورت نمايش مي دهيم. همچنين نشان دهنده ي زمان هاي پردازش مرحله اول و نشان دهنده ي زمان هاي پردازش مرحله دوم مي باشد. و زمان هاي موعد تحويل کارها را بانمايش مي دهيم. و در نهايت را زمان هاي در دسترس بودن کارها يا به عبارت ديگر زمان ورود کار به کارگاه تعريف مي نمائيم. Lنشان دهنده مجموعه کارهاي زمان بندي شده است و k مجموعه کارهاي باقي مانده جهت زمان بندي است در جدول (3-1) علائم و نمادهاي به کار رفته و در جدول (3-2) توابع هدف استفاده شده نمايش داده مي شوند.
علائم و نمادهاي به کار رفته در الگوريتم هاي ابتکاري و فراابتکاري
Parameters
Definition
شماره کار (j=1,..,n)
شماره مرحله (i=1,2)
ام در مرحله اولj زمان پردازش کار
ام در مرحله دوم j زمان پردازش کار
امjموعد تحويل کار
امjزمان ورود به کارگاه کار
زودترين ماشين در دسترس در مرحله اول
زودترين ماشين در دسترس در مرحله دوم
در مرحله اولdزمان فعلي ماشين (d=1,…,m1)
در مرحله دومeزمان فعلي ماشين (e=1,…,m2)
jزمان اتمام کار
توابع هدف استفاده شده در الگوريتم هاي ابتکاري و فراابتکاري
Parameters
Definition
ام تاخير دار باشد مقدار آن برابر 1 و در غير اينصورت صفر است.j اگر کار
Tardy jobs
فاز اول-مسئله بدون زمان تحويل
در اين بخش مسئله مورد مطالعه را در ساده ترين حالت ممکن و با در اختيار داشتن زمان هاي پردازش مرحله اول و دوم در نظر مي گيريم. در اين بخش الگوريتم MRS1 را به منظور افزايش ميزان بهره برداري از ماشين آلات در دسترس و يا به عبارت ديگر مينيمم نمودن زمان بيکاري ماشين ها، پيشنهاد داده ايم. اين الگوريتم از الگوريتم MDA الهام گرفته شده است.
ساختار الگوريتم پيشنهادي MRS1
الگوريتم پيشنهادي با استفاده از يک رويکرد پويا، همزمان با توليد توالي کارها، کار تخصيص ماشين به کارها را نيز انجام مي دهد. هدف اين الگوريتم ماکزيمم نمودن درصد بهره برداري66 از ماشين ها مي باشد. اين تابع هدف بيشتر براي شرکت هايي قابل استفاده است که از ماشين آلات استيجاري استفاده مي کنند و به ازاي ميزان ساعت استفاده از ماشين آلات بهاي آنرا بايد پرداخت نمايند زيرا با استفاده از اين تابع هدف بيکاري ماشين آلات به حداقل ممکن رسيده و حداکثر بهره برداري ممکن از ماشين آلات صورت مي گيرد.
مراحل الگوريتم پيشنهادي به شرح زير مي باشد:
مرحله صفر:
فرض مي کنيم :
مرحله يک: در ابتدا فرض مي کنيم که کليه کارهاي موجود قابل زمان بندي در زمان صفر هستند، مقداررا براي کليه کارهاي زمان بندي نشده حساب کرده و کاري که داراي کوچکترين مقدار است به عنوان کار انتخاب شده جهت زمان بندي در نظر مي گيريم.
مرحله دو: اگر آنگاه
و يا اگر آنگاه
بعد از به روزرساني، کار زمانبندي شده از مجموعهحذف شده و به مجموعه اضافه شود.
مرحله سه: اگر ، اجراي الگوريتم متوقف مي شود و تابع هدف بهره برداري محاسبه مي شود. در غير اينصورت به مرحله يک بازمي گرديم.
الگوريتم پيشنهادي براي توضيح بيشتر توسط يک مثال ساده با 8 کار و دو ماشين در هر مرحله حل شده است. زمان هاي پردازش مربوط به مرحله اول و مرحله دوم کارها در جدول (3-3) ارائه شده است. برنامه متناظر توليد شده توسط الگوريتم براي مثال ارائه شده در شکل (3-1) نمايش داده شده است. در شکل، شماره داخل مستطيل نشاندهنده شماره کار زمانبندي شده است. مستطيل هاي همراه با هاشور در شکل نشاندهنده اين است که ماشين ها منتظر قرار دادن کارها روي خود هستند و بيکار مانده اند.
زمان هاي پردازش مرحله اول و دوم براي مثال ارائه شده
j
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
3
5
7
11
9
4
7
4
20
30
9
9
13
6
تکرار اول الگوريتم
j
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
3
5
6
11
9
4
10
12
3
5
6
11
9
4
10
12
3
5
6
11
9
4
10
12
3
5
6
11
9
4
تکرار دوم الگوريتم
j
1
2
4
5
6
7
8
10
8
15
14
9
11
16
13
11
18
17
12
11
19
13
15
8
9
14
12
7
10
12
5
6
11
11
4
هنگامي که الگوريتم شروع به کار مي کند. خواهيم داشت : در فاز اول الگوريتم توالي مربوط به کارها را طبق توضيحات مندرج در الگوريتم مطابق جدول (3-4) به دست مي آوريم. کوچکترين مقدار عناصر در ستون مربوط به کار سوم قابل مشاهده است. لذا يکي ار ترکيب ماشين ها به دلخواه انتخاب مي شود. (ماشين اول مرحله اول و ماشين اول مرحله دوم به کار 2 تخصيص داده ميشود)بنابراين زمان هاي ماشين ها بعد از به روز رساني به صورت زير در مي آيد : در تکرار دوم مطابق جدول (3-5) کار شماره 8 بايد روي ماشين و ماشين قرار داده شود. بعد از به روزرساني زمان ماشين ها به شکل زير است : در مراحل بعد به همين ترتيب کارها را روي ماشين هاي مربوطه قرار مي دهيم. نتايج نهايي الگوريتم شامل توالي کارها و ماشين هاي تخصيص يافته به آن کار در مرحله اول و دوم در جدول (3-6) ارائه شده است.
توالي به دست امده براي کارها توسط الگوريتم MRS1
ترتيب انجام کارها
3
8
5
7
6
2
1
4
ماشين مرحله اول
ماشين مرحله دوم
برنامه توليد شده توسط الگوريتم پيشنهادي MRS1 براي مثال ارائه شده
فاز دوم- مسئله با زمان تحويل
در اين بخش علاوه بر زمان هاي پردازش مرحله اول و دوم براي هر يک از کارها زمان موعد تحويل در نظر مي گيريم. در اين بخش الگوريتم MRS2,MRS3,MRS4 را پيشنهاد داده ايم.
ساختار الگوريتم پيشنهادي MRS2
اين الگوريتم در مرحله تخصيص ماشين ها مشابه الگوريتم MDA عمل مي کند ولي در مرحله تعيين توالي کارها روش جديد را در پيش مي گيرد. الگوريتم پيشنهادي با استفاده از يک رويکرد پويا، ابتدا زودترين ماشين هاي در دسترس در دو مرحله را تعيين مي کند سپس توالي کارها را به صورت پويا انجام مي دهد.
مراحل الگوريتم پيشنهادي به شرح زير مي باشد:
مرحله صفر:
فرض مي کنيم :
مرحله يک: در ابتدا با اين فرض که کليه کارها موجود قابل زمان بندي در زمان صفر هستند، زمان اتمام کارها را به دست آورده و با زمان موعد تحويل مقايسه مي کنيم. به عبارت ديگر مقدار را به ازاي تمامي کارها به دست مي آوريم، سپس کاري که کمترين مقدار را داراست به عنوان کاري که قرار است زمان بندي شود انتخاب مي کنيم.(در صورتي که بيش از يک کار داراي شرط انتخاب باشد کاري انتخاب مي شود که داراي زمان پردازش بزرگتري در مرحله اول خود مي باشد) کار انتخاب شده را روي زودترين ماشين هاي در دسترس از مرحله اول و دوم قرار مي دهيم. بعد از انتخاب ماشين براي کار انتخاب شده، با توجه به فرمول به روز رساني زير زمان هاي جديد ماشين ها را به دست مي آوريم.
مرحله دو: اگر آنگاه
و يا اگر آنگاه
بعد از به روزرساني، کار زمانبندي شده از مجموعهحذف شده و به مجموعه اضافه شود.
مرحله سه: اگر ، اجراي الگوريتم متوقف مي شود و تابع هدف محاسبه مي شود. در غير اينصورت به مرحله يک بازمي گرديم.
الگوريتم پيشنهادي براي توضيح بيشتر توسط يک مثال ساده با 8 کار و دو ماشين در هر مرحله حل شده است. زمان هاي پردازش مربوط به مرحله اول و مرحله دوم کارها به همراه زمان هاي موعد تحويل در جدول (3-7) ارائه شده است. برنامه متناظر توليد شده توسط الگوريتم براي مثال ارائه شده در جدول (3-2) نمايش داده شده است. در شکل، شماره داخل مستطيل نشاندهنده شماره کار زمانبندي شده است. مستطيل هاي همراه با هاشور در شکل