منابع پایان نامه با موضوع بهره بردار، نرم افزار

نوامبر 28, 2018 0 By admin3

سازي ، کمترين مقدار به دست آمده و براي مسائل ماکزيمم سازي بيشترين مقدار به دست آمده مي باشد. قابل ذکر است که در برخي توابع هدف از قبيل و توابع ديگر که امکان بروز بهترين جواب با مقدار صفر را دارا هستند .اين تابع به شکل ديگري استفاده مي شود.زيرا تابع بالايي قابل استفاده نيست و در جواب هاي بهينه با مقدار مبهم ظاهر مي شوند، لذا تابع تغيير يافته به صورت زير مي باشد.
نتايج فاز اول
آزمايشات عددي
در اين بخش در ابتدا پارامترهاي مدل شبيه سازي را تعريف شده و مدل مربوطه توسط زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيک توسعه داده شده است. پس از آن براي مقايسه الگوريتم پيشنهاد شده با ساير الگوريتم ها آزمايشات عددي را تحت شرايط مختلف انجام شده است. به عبارت ديگر الگوريتم MRS1 را با ساير الگوريتم هاي استفاده شده در منابع موجود در ادبيات موضوع در 216 مساله مختلف مقايسه شده است.
پارامترهاي مدل شبيه سازي
پارامترهاي مدل شبيه سازي در جدول (3-31) ليست شده است و جزئيات آن به صورت مشروح در زير آمده است.
1- تعداد ماشين ها (NM) : در اين مساله ما سه سطح براي مسائل کوچک و 3 سطح براي مسائل بزرگ در نظر گرفتيم. در يکي از سطوح تعداد ماشين ها در مرحله اول بيشتر از تعداد ماشين ها در مرحله دوم است. در سطح ديگر تعداد ماشين ها در دو مرحله با يکديگر برابراست و در آخرين سطح تعداد ماشين ها در مرحله دوم بيشتر از تعداد ماشين ها در مرحله اول است.
2- تعداد کارها (N) : مشابه تعداد ماشين ها، 3 نوع از کارها را براي هر يک ار سطوح ماشين ها در نظر گرفتيم که مجموعا 9 ترکيب مختلف به وجود مي آورد.
3- توزيع زمان هاي پردازش(DT) : براي اين پارامتر دو نوع توزيع در نظر گرفته شده است که اين توزيع ها عبارتند از: توزيع نرمال و توزيع يکنواخت.و در هر توزيع ، دو مقدار متفاوت براي توزيع ها در نظر گرفته شده است.
4- الگوريتم ها: در اين تحقيق ما 4 الگوريتم را در کنار الگوريتمتست نموديم. اولين الگوريتم ابتکاري، الگوريتم است که توسط جينکسينگ ژي و همکاران]45 [ ارائه شد و در اين مقاله به اختصار آنرا مي ناميم. دومين الگوريتم ابتکاري که تست شد، الگوريتم پيشنهادي است که در اين مقاله به اختصار آنرا مي ناميم.. سومين الگوريتم ابتکاري که تست شد، الگوريتم است که در اين مقاله به اختصار آنرا مي ناميم. چهارمين الگوريتم ابتکاري، الگوريتم است که در اين مقاله به اختصار آنرا مي ناميم. پنجمين الگوريتم ابتکاري، که در مدل شبيه سازي مورد تست واقع شد الگوريتم بود که توسط جانسون ]8 [ ارائه شد و آن را به اختصار در اين مقاله با نمايش مي دهيم. در ميان الگوريتم هاي تست شده تنها الگوريتم هاي ، علاوه بر توليد توالي کارها، تخصيص کار به ماشين ها را نيز انجام مي دهند.بنابراين رويکرد در نظر گرفته شده براي ساير الگوريتم ها به اين شکل مي باشد. زودترين ماشين در دسترس به کاري که در اولويت زمان بندي است براي ساير الگوريتم ها تخصيص مي يابد.
فرايند شبيه سازي
در اين بخش چگونگي اجراي شبيه سازي توضيح داده شده است. مدل اشاره شده در بخش قبل توسط زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيک نوشته شد و تست ها به منظور ارزيابي الگوريتم ها توسط کامپيوتر شخصي با پردازنده 3.4 GHZ و 895 MB اجرا شد. اين تست ها براي ترکيب هاي مختلفي از پارامترها انجام شد. در انتها نتايج به دست آمده توسط پروسه آناليز واريانس و آزمون توکي نرم افزار 14 Minitab انجام شده است.
پارامترهاي مدل شبيه سازي براي فاز اول
مقياس
طبقه
فاکتورها
تعداد سطوح
سطوح
کوچک
1
تعداد ماشين ها
3
بزرگ
3
کوچک
&
بزرگ
2
تعداد کارها
کوچک
&
بزرگ
3
تابع توزيع زمان هاي پردازش
4
کوچک
&
بزرگ
5
الگوريتم ها
6
نتايج شبيه سازي
طبق جدول (3-32) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در جدول (3-32) فاصله اطمينان 95% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به دست آمده براي الگوريتم پيشنهادي MRS1 به طور قابل ملاحظه اي با ساير الگوريتم ها فاصله دارد.در جدول (3-32) ميانگين درصد بهره برداري از ماشين آلات به ازاي 216 بار اجراي الگوريتم به دست آمده است. همچنين در جدول (3-32) تعداد موفقيت هر يک از الگوريتم ها در 216 با اجراي مساله نمايش داده شده است. و در نهايت ميزان متوسط زمان اجراي مساله در (جدول3-32)نمايش داده شده است. با توجه به اينکه فرض صفر آزمون ANOVA يعني برابراي ميانگين الگوريتم ها، رد مي شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (3-32) آورده شده است. گفتني است علامت * نشاندهنده پذيرفته شدن فرض برابري دو الگوريتم مي باشد.
نتايج فاز اول براي تابع هدف ماکزيمم کردن درصد بهرهبرداري از ماشين آلات
One-way ANOVA: MDA, MRS1, LPT, SPT, Johnson
Source DF SS MS F P
Factor 4 4.08689 1.02172 554.76 0.000
Error 1075 1.97988 0.00184
Total 1079 6.06677
Johnson
SPT
LPT
MDA
MRS1
MRS1
MDA
LPT
*
SPT
Johnson
نتايج فاز دوم
آزمايشات عددي
در اين بخش در ابتدا پارامترهاي مدل شبيه سازي را تعريف شده و مدل مربوطه توسط زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيک توسعه داده شده است. پس از آن براي مقايسه الگوريتم پيشنهاد شده با ساير الگوريتم ها آزمايشات عددي تحت شرايط مختلف انجام شده است. به عبارت ديگر الگوريتم هاي MRS4 MRS2,MRS3, با ساير الگوريتم هاي استفاده شده در منابع موجود در ادبيات موضوع در 324 مساله مختلف مقايسه شده است.
پارامترهاي مدل شبيه سازي
پارامترهاي اضافه شده و تغيير يافته نسبت به مدل شبيه سازي قبل در جدول (3-33) ليست شده است.
اين پارامترها عبارتند از: 1- تعداد ماشين ها 2- تعداد کارها 3-تابع توزيع زمان هاي پردازش4- تابع توزيع زمان هاي موعد تحويل 5- الگوريتم ها
تعريف پارامترهاي ذکر شده مشابه فاز اول مي باشد با اين تفاوت که براي تابع توزيع زمان هاي پردازش در هر يک از توزيع هاي يکنواخت و نرمال يک توزيع در نظر گرفته شده است.همچنين تابع توزيع زمان هاي موعد تحويل (DD)به اين فاز اضافه شده است. براي اين پارامتر 3 سطح در نظر گرفته شده است که عبارتند از : توزيع خوش بينانه، توزيع منطقي و توزيع بدبينانه.
پارامترهاي مدل شبيه سازي براي فاز دوم
مقياس
طبقه
فاکتورها
تعداد سطوح
سطوح
کوچک
&
بزرگ
3
تابع توزيع زمان هاي پردازش
2
کوچک
&
بزرگ
4
تابع توزيع زمان هاي موعد تحويل
3
کوچک
&
بزرگ
5
الگوريتم ها
9
فرايند شبيه سازي
مشابه فاز اول مي باشد.
نتايج شبيه سازي
تابع هدف مينيمم سازي ماکزيمم زمان اتمام کارها:
طبق جدول (3-34) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در (جدول3-34) فاصله اطمينان 95% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به دست آمده براي الگوريتم پيشنهادي MRS2 و MRS3به طور قابل ملاحظه اي با ساير الگوريتم ها فاصله دارد. با توجه به اينکه فرض صفر آزمون ANOVA يعني برابري ميانگين الگوريتم ها، رد مي شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (3-34) آورده شده است.
نتايج فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي ماکزيمم زمان کارها
One-way ANOVA: MRS2, MRS3, MRS4, EDD, MDA, MRS1, LPT, SPT, Johnson
Source DF SS MS F P
Factor 8 4129.39 516.17 114.77 0.000
Error 2907 13073.76 4.50
Total 2915 17203.15
Johnson
SPT
LPT
MRS1
MDA
EDD
MRS4
MRS3
MRS2
*
MRS2
MRS3
*
*
*
*
*
MRS4
*
*
EDD
*
*
*
MDA
MRS1
*
*
LPT
*
SPT
Johnson
تابع هدف مينيمم سازي متوسط زمان در گردش
طبق جدول (3-35) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در جدول (3-35) فاصله اطمينان 95% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به دست آمده براي الگوريتم پيشنهادي MRS2 و MRS3به طور قابل ملاحظه اي با ساير الگوريتم ها فاصله دارد. با توجه به اينکه فرض صفر آزمون ANOVA يعني برابري ميانگين الگوريتم ها، رد مي شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (3-35) آورده شده است.
نتايج فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط زمان در گردش
One-way ANOVA: MRS2, MRS3, MRS4, EDD, MDA, MRS1, LPT, SPT, Johnson
Source DF SS MS F P
Factor 8 3773.99 471.75 112.90 0.000
Error 2907 12146.40 4.18
Total 2915 15920.39
Johnson
SPT
LPT
MRS1
MDA
EDD
MRS4
MRS3
MRS2
*
MRS2
MRS3
*
*
*
*
MRS4
*
EDD
*
*
MDA
*
MRS1
LPT
*
SPT
Johnson
تابع هدف مينيمم سازي متوسط ديرشدگي
طبق جدول (3-36) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در جدول (3-36) فاصله اطمينان 95% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به دست آمده براي الگوريتم پيشنهادي MRS2 و MRS3به طور قابل ملاحظه اي با ساير الگوريتم ها فاصله دارد با توجه به اينکه فرض صفر آزمون ANOVA يعني برابري ميانگين الگوريتم ها، رد مي شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (3-36) آورده شده است.
نتايج فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط ديرشدگي
One-way ANOVA: MRS2, MRS3, MRS4, EDD, MDA, MRS1, LPT, SPT, Johnson
Source DF SS MS F P
Factor 8 336901181 42112648 57.98 0.000
Error 2907 2111397329 726315
Total 2915 2448298510
Johnson
SPT
LPT
MRS1
MDA
EDD
MRS4
MRS3
MRS2
*
MRS2
MRS3
*
*
*
*
*
MRS4
*
*
*
*
EDD
*
*
MDA
*
MRS1
*
LPT
*
SPT
Johnson
تابع هدف مينيمم سازي متوسط تاخير
طبق جدول (3-37) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در جدول (3-37) فاصله اطمينان 95% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به دست آمده براي الگوريتم پيشنهادي MRS2 و MRS3به طور قابل ملاحظه اي با ساير الگوريتم ها فاصله دارد. با توجه به اينکه فرض صفر آزمون ANOVA يعني برابري ميانگين الگوريتم ها، رد مي