منابع پایان نامه با موضوع حل مسئله، منابع محدود

نوامبر 28, 2018 0 By admin3

(5-2) پارامترهاي موثر روي مدل شبکه عصبي فازي تطبيق پذير 105
جدول (5-3) نتايج به دست آمده براي معيار R-Square 106
جدول (5-4) نتايج به دست آمده براي معيار MSE و RMSE 107
جدول (5-5) نتايج آماري معيار MSE در فرايند آموزش 108
جدول (5-6) نتايج آماري معيار MSE در فرايند تست 109
جدول (5-7) نتايج آماري معيار RMSE در فرايند آموزش 110
جدول (5-8) نتايج آماري معيار RMSE در فرايند تست 110
جدول (5-9) نتايج آماري معيار R-Square در فرايند آموزش 111
جدول (5-10) نتايج آماري معيار R-Square در فرايند تست 112
جدول (5-11) متوسط مقادير معيارها براي الگوريتم هاي در نظر گرفته شده 112
جدول (6-1) وزن هاي در نظر گرفته شده براي روش وزني کلاسيک 123
جدول (6-2) وزن هاي در نظر گرفته شده براي روش مجموع وزني نرمالايز شده 124
جدول (6-3) ضرايب در نظر گرفته شده براي مسئله 125
جدول(6-4) مشخصات مسائل حل شده 132
جدول (6-5) تعداد جواب هاي پارتو به دست آمده براي سه رويکرد پيشنهادي 133
جدول (6-6) پراکندگي جواب هاي پارتو به دست آمده براي سه رويکرد پيشنهادي 134
جدول (6-7) درصد چيرگي جواب هاي پارتو به دست آمده براي سه رويکرد پيشنهادي 135
جدول (6-8) مجموع انحراف بهترين جواب هاي هر تابع هدف از بهترين جواب هاي پارتوبراي سه رويکرد پيشنهادي 136
کليات تحقيق
مقدمه
توالي عمليات1 و زمان بندي2 نوعي فرايند تصميم گيري است که داراي نقشي اساسي در ارتقاي بهره وري درصنايع توليدي و خدماتي است. .به طور کلي زمان بندي، به فعاليت تخصيص تعدادي منابع محدود، در طول زمان، جهت انجام مجموعه اي محدود از فعاليت ها با هدف بهينه سازي يک يا چند معيار عملکرد گفته مي شود. از جهتي ديگر مي توان گفت زمان بندي نوعي تابع تصميم گيري بوده و فرآيندي است که در آن، برنامه زماني تعيين مي شود و در نهايت يک يا چند هدف و معيار عملکرد را بهينه سازي مي کند. در اکثر سيستم هاي ساخت و توليد يا محيط هاي فرآيند اطلاعات، زمان بندي به عنوان يک پروسه مهم تصميم گيري عمل مي کند.]1 [توالي عمليات عبارتست از تعيين ترتيب پردازش عمليات و زمان بندي عبارتست از تعيين زمان آغاز و پايان عمليات براي منابع در دسترس. در دنياي رقابتي کنوني، براي شرکت ها، داشتن بهترين توالي انجام عمليات و زمان بندي مناسب فعاليت ها يک نياز اساسي به منظور بقا مي باشد. از نظر دمپستر و همکاران ]2 [زمان بندي عبارت است از: “هنر تخصيص منابع به فعاليت ها جهت اطمينان از انجام کامل فعاليت ها در مدت زماني معقول” در عمل، زمان بندي با استفاده از الگوريتم هاي زمان بندي يا قوانين مبتني بر دانش صورت مي گيرد. امروزه به کارگيري الگوريتم هاي ابتکاري و فراابتکاري براي حل مسائل زمان بندي و به دست آوردن جواب هاي بهينه (يا نزديک بهينه) بسيار متداول است.مسائل زمان بندي معمولا داراي محدوديت و فرض هاي عمومي هستند. فرض هاي عمومي مسئله زمان بندي در ]3 [آمده است. براي مسائل زمان بندي دسته بندي هاي مختلفي ارائه شده است. محبوب ترين و پرکاربرد ترين نحوه نمايش مسائل زمان بندي توسط گراهام و همکاران ]4 [ارائه شده است. بنا بر مدل طبقه بندي گراهام مسائل زمانبندي قطعي با سه تايي مرتب α│β│γ يا α/β/γ نمايش مي دهند. گريوز ]5 [يک دسته بندي براي مسائل زمان بندي ارائه کرده است. شکل (1-1) اين دسته بندي مسائل را با توجه به ابعاد زير طبقه بندي مي نمايد:
تامين نيازمندي ها3
پيچيدگي فرآيند4
معيار زمان بندي5
متغير بودن پارامترها6
ترکيب کارگاه
محيط زمان بندي7
دسته بندي مسائل زمانبندي
زمان بندي را مي توان به دو صورت ايستا و پويا تقسيم نمود. به مسائل زمان بندي که در آن تعداد کارها و زمان لازم براي انجام هر عمل مشخص باشد، ايستا گفته مي شود. از طرف ديگر، مسائل زمان بندي که در آن تعداد کارها و ديگر عوامل مربوط به آن در طول زمان تغيير مي کند، پويا گفته مي شود ]7،6 [. کليات اشاره شده در مورد مسائل زمان بندي در ضميمه 1 به طور مفصل توضيح داده شده است. در اين پايان نامه، مسئله زمان بندي جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه بررسي شده و با استفاده از الگوريتم هاي ابتکاري و فراابتکاري براي مسائل تک هدفه و چند هدفه حل خواهد شدو يک روش براي تخصيص منطقي زمان هاي موعد تحويل ارائه مي شود. در اين فصل، ابتدا برخي از مفاهيم پايه اي بررسي خواهند شد، و در ادامه، کليات و مسئله تحقيق معرفي و بررسي خواهند شد و در نهايت ساختار تحقيق ارائه خواهد شد.
نگرش‌هاي عمومي در زمانبندي قطعي مسائل
بطور كلي دو نگرش عمده براي حل مسائل زمانبندي وجود دارد: نگرش‌هاي ايجادي و روش‌هاي جستجوي موضعي كه در ادامه شرح آن آمده است.
نگرش‌هاي سازنده8
اين نوع نگرش‌ها شامل قوانين توزيع9، برنامه‌ريزي پويا، برنامه‌ريزي خطي، برنامه‌ريزي اعداد صحيح، روش‌هاي شاخه و حد10 و تكنيك‌هاي جستجوي شعاعي11 مي‌باشد. برخي از اين تكنيك‌ها به جواب بهينه قطعي دست پيدا مي‌كنند كه اصطلاحاً به آنها روش‌هاي بهينه‌گرا گفته مي‌شود و برخي ديگر تنها جواب نزديك به بهينه را مي‌يابند. در روش‌هاي بهينه‌گرا در صورت وجود محدوديت‌ها و متغيرهاي بسيار زياد، فرموله‌سازي مسئله مشكل خواهد بود. عيب عمده ديگر بكارگيري روش‌هاي بهينه‌گرا اين است كه با افزايش ابعاد مسئله زمان حل مسئله، بصورت نمايي افزايش مي‌يابد. با توجه به اين نكته كه مسائل جريان كارگاهي انعطاف‌پذير از پيچيدگي بالايي برخوردارند لذا روش‌هاي مذكورتنها در برخي مسائل با ابعاد كوچك جواب مي‌دهند. افزودن فرض‌هاي جديد چون خرابي ماشين‌آلات، زمان راه‌اندازي ماشين‌آلات و… پيچيدگي هر چه بيشتر مسئله را بدنبال خواهد آورد و مسئله NP-Hard مي‌باشد.
روش‌هاي جستجوي محلي12
به منظور غلبه بر مشكلاتي كه در نگرش‌هاي ايجادي وجود دارد روش‌هاي جستجوي موضعي شكل گرفتند. اينگونه روش‌ها از طريق جستجو در همسايگي راه‌حل‌هاي موجود، به يافتن حل نزديك به بهينه مي‌پردازد كه از جمله آنها روش‌هاي فرا ابتكاري و تجزيه مسائل مي‌باشند كه در بسياري از تحقيقات جديد از روش‌هاي فرا ابتكاري مانند الگوريتم جستجوي ممنوع13، شبيه‌سازي تبريد14، الگوريتم ژنتيك، كلني مورچه‌ها15، جستجوي پراكنده16 و… جهت حل مسائل زمانبندي استفاده شده است. در بسياري از اين تحقيقات كارايي روش‌هاي مذكور به اثبات رسيده و مي‌توان نتيجه گرفت كه به شرط طراحي صحيح يك الگوريتم فرا ابتكاري مي‌توان به نتايج قابل توجهي جهت حل مسائل با ابعاد بالا دست يافت
مسئله جريان کارگاهي انعطاف پذير دو مرحله اي بدون وقفه
به طور کلي اين مدل حالت خاصي از مسئله جريان کارگاهي است. مسئله مورد مطالعه به شرح زير مي باشد. يک مجموعه شامل n کار است که قرار است پردازش شوند. هر کار نياز به دو عمليات دارد که بايد در دو مرحله متوالي و و بدون وقفه پردازش شوند. مرحله اول شامل ماشين يکسان و مشابه آن مرحله دو شامل ماشين يکسان است. اولين و دومين عمليات مربوط به کار بايد به ترتيب روي ماشين هاي مرحله اول و دوم با زمان هاي پردازش و و به ترتيب و بدون وقفه انجام شوند. اين مسئله را مي توانيم به صورت نمايش دهيم. مسئله مورد مطالعه در اين تحقيق به صورت شماتيک در شکل (1-2) نمايش داده شده است. همانطور که در شکل نيز ميبينيم هر کار حالت ممکن براي قرار گرفتن روي ماشين هاي مرحله اول و دوم دارد و همچنين n کار موجود حالت ممکن براي توالي دارند. به اين ترتيب در اين مسئله با توجه به ابعاد مسئله برنامه زماني مختلف مي توانيم داشته باشيم که تست کردن کليه اين برنامه ها بسيار سخت و پيچيده است. بنابراين هدف ما در گام اول ارائه يکي از برنامه هاي زماني در بينحالت مختلف است که کارايي مناسبي نيز نسبت به ساير الگوريتم هاي هيوريستيک موجود داشته باشد. و در گام دوم ارائه جواب هاي پارتو به اين منظور که تصميم گيرنده گزينه هاي بيشتري براي زمان بندي در اختيار داشته باشد.
نماي شماتيک مسئله
کاربردهاي مدل
مسائل زمان‌بندي بدون انتظار در آن دسته از محيط‌هاي توليدي رخ مي‌دهد كه در آن يك كار مي‌بايست از آغاز تا پايان بر روي يك ماشين يا در بين ماشينها بدون وقفه مورد پردازش قرار گيرد. علت وقوع چنين محيطهايي نوع فن‌آوري و يا فقدان توانايي ذخيره‌سازي بين ماشينها و ايستگاههاي كاري است. بطور نمونه عامل دما، غلظت و يا ديگر عوامل باعث مي‌شود هر عملياتي، عمليات پيش از خود را بلافاصله دنبال كند. در توليد فولاد، هنگامي كه فولاد مذاب در برابر يكسري عمليات متوالي مانند ريخته‌گري، ذوب و نورد قرار مي‌گيرد. چنين وضعيتي رخ مي‌دهد،. همچنين در صنايع غذايي، عمليات قرار دادن محصولات غذايي داخل قوطي هاي کنسرو بايد بلافاصله بعد از پخت انجام شود تا از تازه بودن اين محصولات اطمينان حاصل نمائيم. در صنايع دارويي، شيميايي، پتروشيمي و صنايع خدماتي و… چنين مواردي رخ مي‌دهد. محيط‌هاي توليدي جديد مانند توليد به هنگام17، سيستمهاي توليدي انعطاف‌پذير18 و سلولهاي روباتيك فرآيند توليدي منطبق با مسايل زمان‌بندي بدون انتظار را فراهم مي‌كنند.
بيان مسئله و سوال تحقيق
در اين تحقيق، مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه با هدف تعيين توالي توليد بهينه (نزديک بهينه) با توجه به اهداف کمينه سازي و بيشينه سازي مورد بررسي قرار مي گيرد. هم چنين، ارائه الگوريتم هاي کارا و مبتني بر رويکرد هاي ابتکاري و فراابتکاري در دستور کار قرار گرفته است که با استفاده از آن بتوان به مجموعه جواب هاي مناسب رسيد.
ضرورت انجام تحقيق و اهميت تحقيق
با توجه به کاربردهاي عنوان شده براي مسئله برنامه زمان بندي جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه از يک طرف و تحقيقات بسيار محدود انجام شده در اين زمينه از طرف ديگر، ضروري است تحقيقات بيش تري با هدف ارائه روش هاي کاراتر انجام پذيرد. از اين رو، اين موضوع به عنوان موضوع تحقيقي مورد نظر اين پايان نامه در نظر گرفته شده است.
اهداف تحقيق
به طور کلي اهداف اصلي اين تحقيق به شرح زير مي باشد:
گسترش مدل و سازگار نمودن هرچه بيش تر آن با مسائل دنياي واقعي با درنظر گرفتن چندين تابع هدف و در نظر گرفتن محدوديت زمان در دسترس بودن کارها
ارائه الگوريتم هاي ابتکاري براي مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه
اتخاذ رويکردي فراابتکاري در حل مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه
پيش بيني ماکزيمم زمان انجام کارها در مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه به منظور تخصيص منطقي زمان هاي موعد تحويل توسط شبکه عصبي فازي تطبيق پذير
حل مسئله چند هدفه جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه
ساختار انجام تحقيق
اين پايان نامه، با بررسي پيشينه و مطالعات صورت گرفته در رابطه مدل تحقيق، به تعيين خلاء هاي موجود در اين زمينه پرداخته و مسئله توسط روش هاي ابتکاري با در نظر گرفتن چندين تابع هدف (به صورت تک هدفه) و اضافه نمودن محدوديت زمان آماده به کار حل مي شود. در ادامه مسئله توسط روش هاي فراابتکاري الگوريتم ژنتيک هيبريدي و الگوريتم شبيه سازي تبريد هيبريدي حل مي شود. نتايج حاصله از الگوريتم ابتکاري و فرا ابتکاري با الگوريتم هاي ارائه شده در مطالعات قبلي مقايسه مي شود.. شکل (1-3) ساختار تحقيق را به صورت شماتيک نشان مي دهد.
ساختار تحقيق به صورت شماتيک
ساختار پايان نامه به شرح زير مي باشد:
در فصل اول، کليات تحقيق بيان شده ، مساله مورد مطالعه تعريف شده و اهدف تحقيق به تفصيل توضي