منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

از GA استفاده میشود ۴۳
۳-۳-۱۰ کاربردهای GA ۴۳
۳-۴ بهینه سازی پارامتر های فرآیندی پیل سوختی با استفاده از الگوریتم ژنتیک ۴۴
۳-۴-۱ استفاده از حل تحلیلی در الگوریتم ژنتیک حاضر ۴۴
۳-۴-۱-۱ استفاده از آزمایشات عملی ۴۵
۳-۴-۱-۲ استفاده از حلCFD ۴۶
۳-۴-۱-۳ استفاده از حل تحلیلی ۴۶
۳-۴-۲ تعریف تابع برازندگی ۴۷
۳-۴-۳ برنامه نویسی د