منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

ر محیط Manuscript File نرم افزار MATLAB ۴۸
۳-۴-۴ استفاده از الگوریتم ژنتیک نخبه گرا ۴۸
۳-۴-۴-۱ کدگذاری مقادیر پارامترها ۴۸
۳-۴-۴-۲ انتخاب تعداد جمعیت اولیه و تعداد نسل ها ۴۹
۳-۴-۴-۳ اعمال اپراتور پیوند و جهش در الگوریتم ژنتیک حاضر ۵۰
۳-۴-۵ استفاده از Lookup Table در محیط MATLAB Simulink ۵۰
۳-۴-۶ دلیل انتخاب ۳ پارامتر حاضر