منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

چرخ‌‌گردان ۳۴
(شکل ۳-۴) پیوند یک نقطه‌ای ۳۶
شکل (۳-۵) الگوریتم ژنتیک با بکارگیری مفهوم نخبه‌سالاری ۴۰
شکل (۳-۶) تعیین مقدار ماکزیموم بعنوان تابع برازندگی ۴۷
شکل (۳-۷) نمودارالگوریتم ژنتیک بکار گرفته شده در تحقیق حاضر ۴۹
شکل (۳-۸) بلوک دیاگرام مورد استفاده درفشار جزیی آند ۵ بار ۵۲
شکل (۴-۱) روند حل معادلات پیل سوختی ۵۷
شکل