منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

دمای سلول و فشار کاتد، فشار آند ثابت و برابر ۲ بار ۱۰۱

فهرست جداول
جدول (۳-۱) دامنه مقادیر در نظر گرفته شده برای پارامترها ۴۹
جدول (۳-۲) مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک ۵۰
جدول (۴-۱) مشخصات MEA مورد استفاده ۵۸
جدول (۴-۲) مقادیر پارامترهای هندسی و نرخ جریان ورودی در دو طرف ۶۰
جدول (۴-۳) مقادیر پارامترهای مدلسازی پیل