منابع پایان نامه درمورد 
الگوریتم ژنتیک

منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

دمای سلول و فشار کاتد، فشار آند ثابت و برابر ۲ بار ۱۰۱

فهرست جداول
جدول (۳-۱) دامنه مقادیر در نظر گرفته شده برای پارامترها ۴۹
جدول (۳-۲) مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک ۵۰
جدول (۴-۱) مشخصات MEA مورد استفاده ۵۸
جدول (۴-۲) مقادیر پارامترهای هندسی و نرخ جریان ورودی در دو طرف ۶۰
جدول (۴-۳) مقادیر پارامترهای مدلسازی پیل

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد مادرزادی، سیانوتیک، هپاتیتE، ناشناخته،احتمالاً