منابع پایان نامه درمورد 
کاتد،، (ب-۶)، ۵/۲، (ب-۷)

منابع پایان نامه درمورد کاتد،، (ب-۶)، ۵/۲، (ب-۷)

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

فشار کاتد، فشار آند ثابت و برابر ۴ بار ۹۷
شکل (ب-۴) بیشینه توان بر حسب دمای سلول و فشار کاتد، فشار آند ثابت و برابر ۵/۳ بار ۹۸
شکل (ب-۵) بیشینه توان بر حسب دمای سلول و فشار کاتد، فشار آند ثابت و برابر ۳ بار ۹۹
شکل (ب-۶) بیشینه توان بر حسب دمای سلول و فشار کاتد، فشار آند ثابت و برابر ۵/۲ بار ۱۰۰
شکل (ب-۷) بیشینه توان بر حسب

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی غذا،، پوشاک،، مسکن،آموزش،، تفریح،