منابع پایان نامه درمورد 
۵۴، ۶۲، ۶۱، ۶۳

منابع پایان نامه درمورد ۵۴، ۶۲، ۶۱، ۶۳

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

جهت بهینه‌سازی ۵۲
فصل چهارم: ۵۳
۴-۱ مدلسازی پیل سوختی پلیمری با استفاده از حل تحلیلی ۵۴
۴-۱-۱ مدلسازی کانال ۵۴
۴-۱-۲ مدلسازی MEA ۵۵
۴-۱-۳ متدولوژی حل معادلات ۵۷
۴-۲ معتبر سازی مدلسازی با آزمایشات عملی ۵۷
۴-۳ پارامترهای ثابت مدلسازی ۶۱
فصل پنجم: ۶۲
۵-۱ مقادیر برازندگی های به دست آمده از حل تحلیلی ۶۳
۵-۲ اجرای الگوریتم

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد MATLAB، ۷۸، ۷۳، ۶-۲