منابع پایان نامه درمورد 
۸۴، ]۲[، آپولو، سوختی]

منابع پایان نامه درمورد ۸۴، ]۲[، آپولو، سوختی]

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

ب ۸۴
جداول SIMULINK و منحنی های دو بعدی و سه بعدی بیشینه توان ۸۴

فهرست اشکال
فهرست اشکال ۱۱
شکل (۱-۱) ایجاد جریان الکترسیته مستقیم از پیل سوختی در یک مرحله ]۲[ ۳
شکل (۲-۱) روند توسعه پیل سوختی] ۲[ ۱۲
شکل (۲-۲) پیل‌های سوختی در آپولو ] ۲ [ ۱۳
شکل (۲-۳) خودرویی با سوخت هیدروژنی ]۲[ ۱۴
شکل (۲-۴) انتشارات ثبت شده سالانه

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک