منبع تحقیق با موضوع اعتنا، پرسشگر، ننمایند.،

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

بینی می شد که به خاطر پایین بودن سطح سواد بیشتر پرسش شوندگان نتوانند پرسشنامه را تکمیل نمایندکه بدلیل دخالت پژوهشگر برای پرکردن پرسشنامه این بخش وقت بیشتری طلبید.
ب)آزمودنی ها چون در جستجوی کار به بازار می آمدند پیش بینی می شد که برای پاسخگویی به پرسشنامه وقت کافی نداشته و اعتنا ننمایند. این مشکل نیز با حضور پرسشگر طی روزهای