منبع تحقیق با موضوع بخش غیررسمی، نیروی کار

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

معیشتی، مرتکب بزه نشده و برای تأمین حداقل های مورد نیاز زندگی خود و خانواده به میادین کار مراجعه نموده و در شرایط بد حاضر به کار هستند. اما بسیاری اوقات شانسی برای یافتن کار نداشته و بعد از یک روز خسته کننده بدون کار و درآمد راهی محلهای سکونتشان و نه لزوماً خانه هایشان می شوند. این افراد جزیی ازنیروی کار شاغل در بخش غیررسمی