منبع تحقیق با موضوع نیروی کار، مواد مخدر

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

بیکاری را برای مردم بسیار سخت نموده تا جایی که افراد بیکار برای تأمین معیشت حاضر می شوند تن به هر نوع کاری بدهند.(علافر،۱۳۷۹)در برخی از مطالعات تجربی رابطۀ بین بیکاری و بزه های اجتماعی از قبیل سرقت، قتل، فحشا،قاچاق مواد مخدر و … مثبت و مستقیم نشان داده شده است. با این حال تعداد زیادی ازنیروی کار وجود دارند که با وجود مشکلات سخت