منبع تحقیق با موضوع 
کشورهای در حال توسعه، تأمین اجتماعی

منبع تحقیق با موضوع کشورهای در حال توسعه، تأمین اجتماعی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

ر و شغل مناسب که بتواند نیازهای مادی و معنوی انسان را تأمین نماید مورد توجه قانونگذاران و دولتمردان همۀکشورها می باشد. با این وجود در بسیاری از کشورها مخصوصاً کشورهای در حال توسعه این مطلوب حاصل نشده است. در کشور ما نیز مشکل بیکاری همچنان گریبانگیر اقتصاد و جامعه است. همراه با مشکل بیکاری، نبود سیستم مناسب تأمین اجتماعی، تحمل

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه atomizer، انژکتورهای، simple، jet