منبع مقاله درمورد برنامه چهارم توسعه، کارگران مهاجر، منابع محدود، رشد شرکت

دسامبر 29, 2018 0 By 92

کليدي زير پرداخت:
روابطتامين کننده- کارفرما
رفتار سازماني
تحليل رقابت
تاثير تکنولوژي
بعلاوه بايد همزمان به منافع و ريسک هاي برون‌سپاري براي سازمان پرداخت.

دولتها براي اعمال تغيير مناسب در سازمانهاي بخش دولتي ناگزيرند خط مشي هايي را وضع کنند که ناظر برتغييرات بنيادي يا اصلاحيياهردوآنها درسازمانها باشد.سازمان امورمالياتي کشور نيز از اين تغيير وتحولات در امان نبوده وناگزير براي دستيابي به اهداف سازماني،نيازمند توجه به تغييرات است. برون‌سپاري يکي از مباحث کليدي ومهمي است که امروزه در بسياري از سازمانها جايگاه ويژه اي پيداکرده است واهميت به کارگيري آن روز به روز بيشتر مي‌شود .باتوجه به اهداف وسياستهاي کلان دولتي وتحولات پيش روي سازمان،(خصوصي سازي وکوچک سازي بخش دولتي ،قانون خدمات کشوري ،اصل 44قانون اساسي وجهاني شدن) برون‌سپاري فرآيندهاي سازمان وتغيير وتحولات در اين جهت منطبق با سياستهاي بلندمدت ،استراتژي واهداف سازمان است. ( عالم تبريز،شايسته،???? : ?)

?-?پيشينه خارجي
جدول ?-? پيشينه خارجي
رديف
عنوان و مشخصات تحقيق
نتايج
?
بازنگري راه حل برون سپاري ؛فريتاگ وهمکاران ؛????
بررسي عوامل كه موجب تجديد فعاليتهاي برونسپاري مي باشد.
?

نقد وبررسي مفهوم استراتژي رقابتي برون سپاري منابع ASA؛کوک وهمکاران ؛????
برون‌سپاري شرکت را قادر مي سازد که هزينه هاي آتي را با انتخاب رقابتي ترين قرارداد مناقصه پايين نگه دارد.
?
خطرات وفوايد فرآيند کسب وکار برونسپاري؛هيکو وهمکاران؛????
ارائه مدل فرايند كسب و كار برونسپاري شده تجزيه و تحليل آن در صنعت بانكداري آلمان.

?
روند يافتن منابع از خدمات کسب وکار در حال ظهور؛شارما و لو؛????
بنظر مي رسد که استراتژي برون‌سپاري تنها راه حل امروز براي کاهش هزينه هاست.

?
هدف راهبردي براي فناوري اطلاعات برون سپاري؛ديرومالدو و گارباکسين ؛????
يک مطالعه بين المللي که نشان داده 20 درصد از قراردادهاي برون‌سپاري پس از 2 سال خاتمه مي يابند و 50 درصد آنها پس از 5 سال.

?
تحقيقات تجربي از فناوري اطلاعات برون سپاري در مقابل شبه برون سپاري در فرانسه وآلمان ؛ليمي و همکاران ؛????

70 درصد از برون‌سپاري ها يک تجربه منفي دارند، زيرا اهداف آنها از برون‌سپاري محقق نشده است. 25 درصد از برون‌سپاري ها دوباره به سازمان برگردانده مي شوند.
?
برون سپاري فناوري اطلاعات ؛مفاهيم استراتژيک؛ويل کوک وهمکاران ؛????

يک پايه براي برنامه ريزي استراتژيک و6فاکتور که تصميم گيري برون‌سپاري ITمي تواند براساس آنها باشد ارائه شده است.
?
.برون سپاري وتاثير آن بر اهداف عملياتي وعملکرد؛رودريگرز وهمکاران؛????
از معاني مختلف برون‌سپاري مي‌توان نتيجه گرفت که انواع مختلفي دارد که ممکن است بر اساس معيار هاي مختلفي از قبيل سطح تصميم گيري حجم برون‌سپاري درجه اي از ادغام ؛روابط ويژه؛سطح کنترل اداري ومالکيت
?
مطالعات موردي برون سپاري در ادينبرگ ؛تکزاس؛بيلي وهمکاران ؛????

افزايش استفاده از ارزيابي ، بهبود هدف گذاري ، افزايش آموزش وتوسعه کارکنان ، دسترسي به تخصص هاي ويژه وفن آوري ايجاد ارزش جديد براي شرکت
??
استراتژي برون سپاري :رويکرد ساختار يافته براي تصميم گيري برون سپاري وابتکارات ؛گريور؛????
برون‌سپاري تصميمي است که بايد در سطوح عالي سازمان اتخاذ شود و در اين تصميم گيري عواملي چون چشم انداز آينده سازمان ، شايستگي هاي اصلي ،ساختار ،هزينه ها ومزيت رقابتي بايد مورد توجه قرار گيرد.
??
برون سپاري وتشکيل اتحاديه ؛ماگناني وهمکاران ؛????.

تجزيه وتحليل اثر برون‌سپاري در تشکيل اتحاديه ها بين سالهاي ????و????مورد بررسي قرار گرفته است.نتايج نشان مي‌دهند برون‌سپاري به کيفيت بالاتر وبهره وري صنعت کمک مي کند.
??
دست زدن به جنگ؛اعتماد در تعهد در روابط برون سپاري ؛نلسوني؛????
ديدگاههاي نظري اعمال شده به برون‌سپاري را مورد بررسي قرار داده است.اين ديدگاهها ،نظريه سازماني ، نظريه وابستگي منابع ،نظريه شبکه ،نظريه سيستمها،نظريه مبتني بر دانش ومنافع شرکت وهمچنين هزينه معامله اقتصادي مي‌باشد.
??
مزيت ها وخطرات تصميم گيري در IT ؛ مقيمي و همکاران ؛????

مهمترين مزيت برون‌سپاري فناوري اطلاعات از ديد مديران ISPها کنترل وکاهش هزينه هاي کلي ايجاد يک سرويس IT ومهمترين ريسک آن وابستگي زياد به پيمانکاران سرويس هاي IT مي‌باشد.
??
تاثير نوع منابع برکيفيت خدمات و اقدامات نگهدارنده؛
کيم وهمکاران؛????
برون‌سپاري لزوماً منجر به افزايش کيفيت خدمات وکاهش هزينه ها وافزايش کارايي در بلند مدت نمي‌شود.
??
ما در فکر آن هستيم تا برنده شويم: مذاکره موفق جهت معاملات برون سپاري؛گيلبرت وهمکاران ؛????
برون‌سپاري به واسطه کاهش هزينه ها ،دسترسي به بهترين روشها وآخرين تکنولوژي روز دنيا ، امري ضروري است . در اين مقاله مراحل کليدي دخيل در ايجاد پايه براي موفقيت پروژه هاي برون‌سپاري وجلوگيري از مشکلات را بررسي کرده است.
??
خطرات وپاداش در فرآيند کسب وکار برون سپاري؛کانکلين ؛????
با برون‌سپاري وظايفي مانند حقوق ودستمزد وامور مربوط به استخدام ،بخش منابع انساني بهتر مي تواند بر فعاليت هاي اصلي تمرکز کند.

رويکرد واگذاري کارها به نيروهاي خارج از سازم
ان در کشورهاي توسعه يافته ،مدت زمان زيادي است که انجام مي‌شود .در اين ميان ،کشورهاي پيشرفته واقع در شرق آسيا به توفيقات چشم گيري در زمينهيکاهش هزينههاي مربوط به توليد وخدمات دست يافته اند .ازجمله اين کشورها مي‌توان به هند وچين اشاره کرد.اما رويکرد واگذاري کارها به بيرون از سازمان يامنبع يابي خارج از سازمان براي کشور ما رويکردي نو باسابقه اي کوتاه است.شايد هنوز اين باور در ميان مديران ومسئولان سازمانهاي ما نهادينه نشده که اين شيوه مي تواند به افزايش بهرهوري،کاهش هزينه هاونيز جلب مشارکت بيشتر کارکنان منجر شود.(کيل،1385: 16-15)
?-?بررسي تاثير برون‌سپاري فرايندهاي سازمان امورمالياتيبرعملکرد آن
?-?-?برون‌سپاري
برون‌سپاريهمانندديگرموضوعاتعلميباتعاريفمختلف از ديدگاه هاي متفاوتي برخوردار است.برون‌سپاري در مفهوم اوليه خود بدين معناست که کارکنان بخشي از فعاليت هاي شرکت را به بيرون سپرده ودرحقيقت ،خود از فرآيند خارج مي شوند واين کار توسط کارکنانتأمين کننده فعاليت ها انجام مي‌شود. اين مفهوم از برون‌سپاري به برون‌سپاريسنتي معروفاستدرحاليکه دربرون‌سپاري نومطرح مي‌شود که کارکنان درحقيقت جابجا نميشوند وخدمتي نو،توسط يک شرکت در مجموعه فرآيندهاي کسب وکار همان شرکت مورد استفاده قرار مي گيرد.در هرصورت چنانچه بخواهيم تعريفي به صورت جامع تر بيان کنيم،بايدتمامي جوانب برون‌سپاري ودسته بنديهاي گوناگون را شامل شود.برون‌سپاري انتقال ويانمايندگي دادن به يکتأمين کننده خدمات وياعمليات همراه بامديريت روز به روز فرآيند کسب وکار مي‌باشد.براين اساس ،مشتري خدمات مشخص تري را درباره موضوعات فرآيند مرتبط باکسب وکار دريافت مي کند که مجموعه انها فرآيند کسب وکار راتکميل مي کند.بعبارتي،مفهومي که براساسآنبخشي از وظايف يک شرکت از داخل به خارج شرکت منتقل شده وتوسط ديگران انجام مي‌شود،برون‌سپاري راتداعي مي کند. هدف از برون‌سپاري کاهش هزينه ها،افزايش کيفيت ويا آزادسازي برخي منابع شرکت براي تخصيص آن به اموري که داراي اولويت بيشتري است،مي‌باشد.
گستره فرآيند برون‌سپاري تاحدي است که مي تواند در برگيرنده کليه فعاليت هاي توليد وياحتي فعاليت هاي باماهيت خدماتي نيز باشد.برون‌سپاري هنگامي به وقوع مي پيوندد که يک موسسه توليدي ياخدماتي ،تمام يابخشي از پيشنهادهاي دريافتي را به پيمانکاران بيروني واگذار نمايد.اصولاً برون‌سپاري باهدف کاهش هزينه هاي توليد،آشنايي بافناوري هاي نوين ،بهره گيري مطلوب تر از زمان هاي در دسترس ومنابع محدود سازمان ،جلوگيري از پراکندگي فعاليت ها ونهايتاًگسترش بي رويه سازمان وهزينه هاي مربوطه صورت مي پذيرد. .(پورمعلم ،1389: 17 )
* تاريخچه و روند برون‌سپاري
پس از پايان عصر يکپارچه سازي عمودي که سازمان ها از ابتداتا انتهاي فعاليتهايزنجيرهتامين راتماماًخودپياده واجرا مي نمودند،اکنون عصربرون‌سپاري فعاليت هاي سازماني ظهور کرده است.
قدمت مفاهيمي چون مقاطعهکاري ،سرمايهگذاريمشترکومشارکتراهبرديبهصدها سال پيش برمي‌گردد.اين مفاهيم ،درحوزه هاي گوناگون رواج داشته اند.(گريور3،1999: ??)
کشاورزي:به کار گماري گروه هايي ازکارگران مهاجر به منظور ياري آنان در فصل برداشت محصول
شرکت هاي ساختماني: مقاطعه کاري عناصري از ساختمان سازي(نظير برق کشي ولوله کشي )
دولت:بستن پيمان برايتوليدتجهيزات نظامي باپيمانکاراني که شريک راهبردي دولت محسوب مي شدند.اين پيمانکاران نيز براي اجراي کار،قراردادهايي فرعي باپيمانکاران ديگر منعقد مي کردند.
آنچه برون‌سپاري را از اين مفاهيم مشابه جدا مي کند،اين است که در برون‌سپاري ،فعاليت هاي داخلي به بيرون واگذار ميشوند.در حاليکه اين امر،لزوماًدر قراردادفرعيوسرمايه گذاري مشترک مصداق ندارد.به علاوه ،در برون‌سپاري باتجديد ساختار سازماني روبرو خواهيم بود که اين امر در قراردادهاي فرعي الزاماً به چشم نميخورد.طي سالهاي 1970تا1980با رشدجهانيشدن ،سازمان هاتمايل بيشتري به برون‌سپاري فعاليت ها نشان دادند،اما برون‌سپاري به مفهوم امروزي آن ،به عنوان يک راهبرد رسمي بازرگاني ،در اواخر دهه ي 1980مطرح شد.درسال 1989اين اصطلاح براي توصيف روند روبه رشد شرکت هاي بزرگي ظهور يافت که سيستمهاي اطلاعاتي خودرا به تامينکنندگاني بيروني واگذار مي کردند.چالش اصلي در اين دوران مشخص نمودن فعاليت ها وفرآيندهاي اصلي واتخاذ تصميم برون‌سپاري بوده است.در اوايل دهه 90سازمان ها با تمرکز برتوانمندي هاي محوري خود اقدام به برون‌سپاري فعاليت هايي نمودندکه براي ادامه حيات سازمان ضروري بود اما به طور مشخص ومستقيم به فعاليت اصلي کسب وکار ارتباط نداشت.در اين دوره قراردادهاي برون‌سپاري متنوع گرديدوبرخي سازمان ها حسابداري ،منابع انساني،امنيت ،وپردازش اطللاعات را برون‌سپاري کردند.
درگذشته برون‌سپاري تنها هنگامي صورت مي گرفت که سازمان ها به دلايلي همچون عدم توانمندي،فقدان ظرفيت ،فشارهاي مالي يا محدوديت فناوري،قادر به انجام کار خاصي نبودند.اما امروزه سازمان ها تمرکز کمتري برمالکيت ودر نتيجه تمرکز بيشتريبرشراکتهايراهبرديبرايکسبنتايجغنيومطلوب دارند .سازمان ها برون‌سپاري رابراين اساس که چه کسي مي تواند نتايج موثرتري براي يک فعاليت مشخص ارائه دهد انتخاب مي کنند. (الفت،براتي ،1389 :31)
* برون‌سپاري از ديدگاه بهرهوري
سازمان ها براي دستيابي به بهرهوري نياز
دارند تعدادي از فرآيندهاي خود را برون‌سپاري نمايند.بهره وري ازدوجزءاصلي”کارايي”و”اثربخشي”تشکيل مي‌شود که بخش “کارايي “مربوط به تعيين نيازهاوخواسته هاي مشتريان وبخش اثربخشي شامل منابع مورد استفاده مي‌باشد.سنجش هريک از اين دوعنصر ،ميزان بهرهوري سازمان رامشخص مي سازد.از نقطه نظري ديگر،اثربخشي نگاه به بيرون وکارايي نگاه به درون سازمان دارد.براي سنجش کارايي ،سازمان به عمليات دروني خود ونحوه صرف منابع مي پردازدتا اين که دريابد هرخدمت چند واحد پولي هزينه در برداشته وبراساس استانداردها اين هزينه تاچه حد توجيه پذيراست ودر سنجش اثربخشي ،سازمان به بيرون مي نگرد تادريابد خدمات چه اثراتي برجامعه ومشتريان برجاي گذارده است.گاهي برون‌سپاري سازمان ها درجهت حصول به کارايي بيشتر وگاهيدرجهت دستيابي به اثربخشي صورت مي پذيرد.البته برون‌سپاري برخي از فعاليت ها به اين دليل صورت مي گيرد که مديريت اين گونه فعاليت ها وقت زيادي رابه خود اختصاص مي دهد لذا برون‌سپاري در اين حالت باعث مي‌شود تا مديران بتوانند بدون دغدغه فکري بتوانند به مسايل اصلي تر در راستاي اهداف سازمان بپردازندکه اين خود برافزايش بهرهوري تاثير مستقيم مي گذارند.(الواني،اشرف زاده،1387: 20)

* چگونه برون‌سپاري را باموفقيت اداره کنيم
سازمان هايي که به انجام برون‌سپاري مبادرت مي ورزند بايد بدانند موفقيت شان به يک روش شناسي منضبط بستگي دارد.اين روش شناسي نيازمند تعهد ومسئوليت منابع ماهر برگرفته از مديريت اجرايي مي‌باشد.چنين روششناسي موارد متعددي را در بر خواهدگرفت که عبارتند از تدوين استراتژي ،ارزيابي سازماني،برنامه ريزي ،تعيين نيازمندي ها،درخواست براي پيشنهاد ،گزينش وسنجش فروشنده،مذاکرات وتدوين قرارداد،وطرز ادارهي جامع وگستردهي برون‌سپاري ،اين امر همچنين به حمايت واحدهاي ميان کارکردي درون سازمان ها بستگي دارد که ازمقاصد ،اهداف واستراتژي سازمان درک روشني دارند. سازمان هاي انجام دهندهي برون‌سپاري بايد ازقبل به طور کنشگرايانه وبابيغرضي برون‌سپاري را ارزيابي کنند ،مشکلات کنوني وبالقوه راشناسايي نمايند وهمزمان با کاهش ريسک ها،اقدامات اصلاحي را به کار بندند.
برون‌سپاري يک استراتژي پر قدرت تجاري است که نيازمند تغيير پارادايم در روش تجارت جهاني مي‌باشد.چنانچه برون‌سپاري به درستي بکار گرفته شود،درحقيقت مزايايي به همراه دارد ازجمله کاهش هزينه ،توانايي براي تمرکز روي شايستگي هاي اصلي تجاري ،بهبود کيفيت،قابليت ها ومهارتهاي برتر،کاهش زمان رسيدن به بازار ومزاياي رقابتي ،سازمان هايي که برون‌سپاري را به يک شايستگي اصلي تبديل مي نمايندبراي رقابت دربازار جهاني موقعيت خوبي خواهند داشت.(سيدجوادين،حسينقلي پور،1390 :35)
درکشور ما مدتهاست که صحبت از برون‌سپاري به شکلي جدي مطرح شده است.مطالعه برنامه هاي اخير توسعه کشور وبه ويژه برنامه چهارم توسعه نشان مي دهد که دولتمردان نيز به ضرورت توجه بيش از پيش به اين استراتژي واقف شده ودر جهت کوچک سازي وکاهش تصدي گري،اين مفهوم رادر دل برنامه هاي توسعه کشور جاي داده اند.رفتار بسياري از سازمان هاي کشورمان اعم از خصوصي ودولتي در سال هاي اخير نيز نشان از توجه به مقوله برون‌سپاري در کشورمان دارد.
درکشور ما اغلب از زاويه سازماني که قصد برون‌سپاري فعاليت هاي خود رادارد به اين موضوع توجه شده است.واقعيت اين است که بررسي تجربه برون‌سپاري در کشور مانشان ميدهد که عليرغم دستاوردهاي مثبت،متاسفانه به دلايلي در برخيموارد اين امر باعث بروز مشکلات ومسائلي در سطح بنگاه وهمچنين درسطح کلان کشور شده ولذا اهداف از پيش تعيين شده حاصل نشده است.بسياري از دلايل رابراي بروز اين مشکلات ودربرخي موارد بحران حاصله،مي‌توان برشمرد.سازمان