منبع پایان نامه درباره آخرالزمان

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

او برد و دین او را اختیار کند سرخ روی باشد در نزد “رام” و آخر دنیا به او تمام شود.”
در بخشی از متون مذهبی هند، در ارتباط با آخرالزمان و ظهور منجی، موعود هندیان و یشنو [خداوند حافظ موجودات] است که تا کنون نه بار و هر بار یه صورتی در جهان ظهور نموده و گیتی را از بدی ها پاک کرده و برای دهمین و آخرین بار در آخر الزمان… وی بر