منبع پایان نامه درباره 
اکسیداسیون

منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

(PAC) ۱۰
۱-۳-۳-۲-۳- بازیابی کربن فعال ۱۱
۱-۳-۴- فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته ۱۲
۱-۳-۴-۱- فوتوکاتالیست ۱۴
۱-۴- روش های سنتز ۱۷
۱-۴-۱- روش سل- ژل ۱۷
۱-۴-۱-۱-انواع فرایند سل- ژل ۱۹
۱-۴-۱-۱-۱- مسیر الکوکسیدی ۱۹
۱-۴-۱-۱-۲- مسیر کلوئیدی ۲۰
۱-۴-۱-۲- مراحل فرآیند سل- ژل ۲۰
۱-۴-۲- روش هیدروترمال ۲۱
۱-۵- فنول و ویژگیها

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی تأمین اجتماعی