منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

(PAC) ۱۰
۱-۳-۳-۲-۳- بازیابی کربن فعال ۱۱
۱-۳-۴- فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته ۱۲
۱-۳-۴-۱- فوتوکاتالیست ۱۴
۱-۴- روش های سنتز ۱۷
۱-۴-۱- روش سل- ژل ۱۷
۱-۴-۱-۱-انواع فرایند سل- ژل ۱۹
۱-۴-۱-۱-۱- مسیر الکوکسیدی ۱۹
۱-۴-۱-۱-۲- مسیر کلوئیدی ۲۰
۱-۴-۱-۲- مراحل فرآیند سل- ژل ۲۰
۱-۴-۲- روش هیدروترمال ۲۱
۱-۵- فنول و ویژگیها