منبع پایان نامه درباره 
بهینه سازی

منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

دار پرداخته شده است.
۱-۲- بیان مسأله
از اهداف این تحقیق می توان به طراحی و ساخت دستگاه نورد در کانال های زاویه دار مساوی ECAR به منظور مطالعات آزمایشگاهی متغیرهای موثر در فرآیند و نیز ارائه راهکارهای مناسب بهینه سازی روش انجام آزمون ها، اشاره کرد..
۱-۳- اهداف تحقیق
در سال های اخیر، بررسی روش های تولید و خواص

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های موبدان زردشتی