منبع پایان نامه درباره تقسیم بندی

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

مکانیکی مواد با اندازه دانه بسیار ریز، موضوع بسیاری از تحقیقات انجام شده در زمینه علم مواد و علوم مرتبط با آن بوده است. تاکنون روش های مختلفی برای تولید مواد با اندازه دانه بسیار ریز ارائه شده و تحقیقات گسترده ای روی آن ها صورت گرفته است. روش های تولید این مواد را می توان به دوگروه کلی تقسیم بندی کرد. روش اول که تحت روش پایین به