منبع پایان نامه درباره جوشکاری، معضلی، غیرهمجنس،

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

شده، جوشکاری فلزات غیرهمجنس از طریق روش های مرسوم همواره به صورت معضلی پیش روی صنایع مختلف قرار داشته است. زیرا از طرفی اختلاف در خواص فیزیکی مواد باعث ایجاد عیوب در فلز جوش و از طرف دیگر تشکیل ترکیبات مضر بین فلزی خواص مکانیکی اتصال را به شدت کاهش می دهد. از اینرو در سال های اخیر گرایش بیشتری نسبت به روش های جوشکاری حالت جامد