منبع پایان نامه درباره 
جوشکاری، منفجره،، ،

منبع پایان نامه درباره جوشکاری، منفجره،، ،

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

ایجاد شده است. جوشکاری انفجاری یکی از انواع روش های جوشکاری حالت جامد می باشد که اساس آن را اتصال مکانیکی در مقیاس اتمی بین فصل مشترک دو فلز تشکیل می دهد. در این فرآیند به وسیله نیروی حاصل از انفجار یک ماده ی منفجره، دو سطح اتصال با سرعت زیاد به صورت مایل به هم برخورد می کنند و اتصال بسیار مناسبی را از منظر فیزیکی پدید می

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره یسن"، "جاماساب، نامه"، "زند