منبع پایان نامه درباره صادق هدایت، امام زمان

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

جهان دوباره “امام زمان” (عج) نقل کرده و بدان ایمان دارند، مطابقت کامل دارد.
“وهومن یسن” تفسیر قسمتی از “اوستا” کتاب منسوب به زردشت است که توسط “صادق هدایت” از متن پهلوی به فارسی کنونی برگردانده شده و بعنوان (مسئله رجعت و ظهور در آیین زردشت) منتشر شده است.
دو باب آخر “جاماسب نامه” نیز مشتمل بر پیشگویی های زردشت از زبان