منبع پایان نامه درباره فرآیندهایی، (ECAR)،، ECAP، مذکور،

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

مقیاس نانومتری می شوند. این روش، فرآیندهایی چون تغییرشکل پیچشی تحت فشار زیاد (HPT)، تغییرشکل در کانال های زاویه دار مساوی (ECAP)، فرآیند فشار و اکستروژن مساوی (CEC) و فرآیند نورد تجمعی (ARB) را دربر می گیرد. علاوه بر فرآیندهای مذکور، امروزه فرآیندهایی مانند تغییرشکل در قالب ECAP به وسیله نورد (ECAR)، فرآیند موج دار و صاف کردن