منبع پایان نامه درباره فساد،، “اهریمن”، سوشیانس، زردشتی

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

اهل انصاف وا می گذاریم.
به طوری که در منابع اصلی زردشتی می خوانیم؛ زردشت معتقد بوده که پیوسته دو نیروی متضاد خیر و شر یا نور و ظلمت، یکی به نام “اورمزدا” یا “یزدان” منبع روشنایی و منش وسیع و دیگری به نام “اهریمن” منشا جهل و تاریکی و فساد، دائما در کشمکش و نزاع هستند تا زمانی که سوشیانس یعنی نجات دهنده دنیا که در سر هزاره سوم