منبع پایان نامه درباره قطعه‌ها، (CCDF)، سیکلی، (RCS)

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

متوالی (RCS) و فرِآیند فورج سیکلی در قالب بسته (CCDF) نیز برای اعمال کرنش های شدید پلاستیک پیشنهاد شده است. در حال حاضر فرآیند ECAR فقط در آزمایشگاه‌ها انجام می‌شود برای اینکه نیاز است که قطعه‌ها به طور دستی از قالب برداشته شود. اما برای کاربردهای صنعتی نیاز است که تکنیک‌های پیوسته قابل استفاده در این فرآیند ابداع و توسعه داده