منبع پایان نامه درباره مصلح، زردشتی، دنیا،، چنگال

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

کسانی که دروغ را به دست های راستی سپردند و خواستاریم از آنانی باشیم که زندگی تازه کنند. آری موعود که جهان در انتظار اوست. آن گاه که از کامیابی جهان دروغ را شکست از پی رسد.”
موعود جهانی در منابع زردشتی
ظهور یک فرد برگزیده و مصلح بزرگ جهانی در آخرین دوره های تاریک و بحرانی دنیا، به منظور نجات بشریت از چنگال اهریمن ظلم و