منبع پایان نامه درباره پایدار،، می‌باشد،، هیچ‌گونه، آید؛

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

ملزومات عبارتند از :
۱- مهم است که ساختار فوق ریز دانه با مرز دانه با زاویه بزرگ به دست آید؛ زیرا تنها در این صورت می‌تواند تغییر کیفی در خواص ماده ایجاد شود.
۲- تشکیل نانو ساختار یکنواخت در تمامی حجم نمونه به منظور ایجاد خواص پایدار، ضروری است.
۳- در عین حال که نمونه‌ها در معرض تغییر پلاستیک شدید می‌باشد، نباید هیچ‌گونه