منبع پایان نامه درباره یسن”، “جاماساب، نامه”، “زند

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

چنانکه در عقاید یهود و نصارا و کتب عهین آن ها نیز می بینیم.
با اینکه طبق نوشته محققین تمام کتب زردشتی دستخوش تغییر و تحریف شده است؛ مع الوصف پیش گویی های زردشت راجع به نجات دهنده دنیا در کتاب های “زند و هومن یسن” و “جاماساب نامه” و سایر منابع کنونی با جزئی اختلافی که ز تصرف بعدی ناشی شده است، یا اخبار اسلامی و آنچه شیعیان