منبع پایان نامه درباره (۲-۱۵)، ]۲۰[، شکل(۲-۱۴)، conshearing.]19[

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

(۲-۱۱) شماتیک قالب ECAP با زاویه کانال ۶۰ درجه. ]۱۶[ ۱۹
شگل (۲-۱۲) رابطه بین زاویه انحنا ( ) و شعاع فیلت (r) در هر زاویه تقاطع کانال ( ).]۱۷[ ۲۰
شکل (۲-۱۳) اصول فرآیند conshearing.]19[ ۲۱
شکل(۲-۱۴) شماتیک فرآیند ECAP-conform. ]20[ ۲۲
شکل (۲-۱۵) طرح شماتیک به کار رفته برای فرایند ECAR. ]6[ ۲۳
شکل (۲-۱۶) تغییر شکل حاصل در نقاط