منبع پایان نامه درباره ۳۶، لانگمیر-، ۳-۱-۱-۱-۱-، همگن-

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

ی آن ۲۲
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده ۲۶
فصل سوم
روش سنتز و انجام آزمایشات ۳۶
۳-۱- تصفیه پساب و اهمیت آن ۳۶
۳-۱-۱-۱- فرآیند فوتوکاتالیستی مستقیم ۴۲
۳-۱-۱-۱-۱- فرآیند فوتوکاتالیستی همگن- فرآیند لانگمیر- هینشلوود ۴۲
۳-۱-۱-۱-۲- فرآیند الای- رایدیل ۴۳
۳-۱-۱-۲- فرآیند فوتوکاتالیستی غیر مستقیم ۴۳
۳-۲-آزمایشگاه ۴۵
۳-۲-۱-