منبع پایان نامه درباره 
۴۶، ۴۷، (۴-۴)، (۴-۵)

منبع پایان نامه درباره ۴۶، ۴۷، (۴-۴)، (۴-۵)

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

قطعات فولادی خروجی از دستگاه ۴۲
شکل (۴-۱) روند تغییرات سختی در فولاد در پاس های مختلف بر فولاد کم کربن ۴۵
شکل (۴-۲) قطعه سختی سنجی شده در پاس ۵ ۴۶
شکل (۴-۳) روند تغییر ازدیاد طول در پاس های مختلف در فولاد کم کربن ۴۶
شکل (۴-۴) قطعه تحت کشش پاس ۵ ۴۷
شکل (۴-۵) روند تغییرات در استحکام نهایی فولاد کم کربن ۴۷
شکل (۴-۶) روند

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع افزایش رضایت مشتریان، رضایت مشتری، رضایت مشتریان، انعطاف پذیری