منبع پایان نامه درباره (b).]4[، (۲-۲۷)، ECAR، (a)

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

فولادی a – قبل از فرایند b– بعد از فرایند ECAR.]3[ ۲۹
شکل (۲-۲۵) روند تغییرات ضخامت در فرایند های ECAP و ECAR.]4[ ۳۰
شکل (۲-۲۶) ساختار نمونه آلومینیوم ۶۰۶۳ بعد از ۳ پاس فرایند ECAR (a) الگوی تداخل پراش اشعه ایکس (b).]4[ ۳۱
شکل (۲-۲۷) شکل شماتیکی از اصول اندازه گیری هدایت الکتریکی با استفاده از روش Four – Point –