منبع پایان نامه درمورد جنگ جهانی دوم، صنعتی شدن، جامعه شناسی

نوامبر 28, 2018 0 By admin3

وسازگاری دولت هویدا با ویژگیهای دولت توسعه گرا از نگاه آدریان لفت ویچ مشخص می گردد.
بند دوم- روش تحقیق:
هر پژوهش وتحقیقی از یک روش و متد پیروی می کند، این پژوهش از روش توصیفی، تحلیلی با استناد به اسناد کتابخانه ای و تاریخی، صورت خواهد پذیرفت . روش پژوهش توصیفی و تحلیل این پژوهش با توجه به موضوع دارای مطالعه اسنادی و تاریخی می باشد و به این صورت بر اساس اسناد کتابخانه ای موجود به بررسی معیارهای دولت توسعه گرا در دولت هویدا می پردازد وسپس به تحلیل ویژگی های دولت هویدا به مشخصات دولت توسعه گرا پرداخته می شود.
بند سوم- ادبیات تحقیق:
درباره پژوهش ومطالب مربوط به فرضیه پژوهش تا کنون کتابها ومقالاتی نوشته شده است که هر یک از زاویه خاصی به مقوله دولت توسعه گرا می پردازند.آدریان لفت ویچ در کتاب دولت های توسعه گرا، اهمیت سیاست در توسعه اظهار می دارد دولتهای توسعه گرا آن است که اهداف سیاسی وساختارهای سازمانی اشان (به خصوص بوروکراسی هایشان) به سوی توسعه جهت گیری شده اند، در حالی که اهداف توسعه ای اشان به طور سیاسی جهت گیری گردیده اند. لذا در کانون این گونه دولتها، عوامل اساسآ سیاسی، فوریت وآهنگ استراتژی مربوط به توسعه اشان را از خلال ساختارهای دولت شکل داده اند. به طور معمول، توسعه و رابطه نزدیک آن با رشد اقتصادی به عنوان فرایندهای اقتصادی شناخته شده اند. اما اگر چنانچه من استدلال کرده ام، توسعه به عنوان یک فرایند عمیقآ سیاسی با کشف راههای جدیدی مورد فهم قرار گیرد که از آن طریق همه ی منابع- داخلی وخارجی- که با رویکرد جدیدی برای رشد ورفاه بسیج می شوند، جهت گیری شده وبه کار گرفته می شوند. همچنین آقای دکترعبدالامیرنبوی درمقاله ای تحت عنوان ایران ودولت توسعه گرا به این موضوع می پردازدکه پیشینه تامل درباره توسعه ونقش دولت درآن به طور معمول، به دوره قاجاریه و آشنایی جدی ایرانیان با دنیای جدید بازمی گردد. با این حال، این موضوع همچنان زنده ودغدغه متفکران ودولتمردان ایرانی است وامروزه میراث پرباری را از نکته سنجی های نظری واقدامات انجام شده در این زمینه در اختیار قرار دارد. بنابراین باید اذعان داشت که موضوع توسعه ونقش دولت درآن از بحث برانگیز ترین مسائل حوزه های گوناگون تفکر وپژوهش درایران، طی یک قرن اخیر، بوده است. درواقع، شاید کمترموضوعی را بتوان یافت که تا این اندازه در کانون تامل وتوجه متفکران وسیاست گذاران ایرانی قرارداشته است. همچنان کمتردولتی ودولتمردی را می توان یافت که در این باره فاقد برنامه یا دست کم جهت گیری بوده باشد. اگرچه صحنه سیاسی- اجتماعی ایران، دراین مدت زمان رویدادها ودگرگونی های فراوان وبنیادینی را تجربه کرده است، تفکر وتلاش به طور جدی ادامه دارد وهراز گاهی نکته ای یا حتی رویکردی جدید درجهت پیشرفت ورفع عقب ماندگی پیشنهاد می شود. جالب اینجاست که به رغم دوبار تغییر نظام سیاسی درسال های1304 و1357 ونیز ظهور جریان ها، احزاب وگروه های گوناگون، با تفکرات وایدئولوژی های مختلف، درکنار پویایی های منطقه ای وبین المللی، مسئله توسعه ونقش دولت درآن همچنان به صورت یک دغدغه وجود دارد. بنابراین بی راه نیست اگرگفته شود دگرگونی ها وتحولات ایران دریک قرن اخیر با داستان توسعه و دستاوردها وناکامی های آن گره خورده است. وضعیت زمانی پیچیده تر می شود که به یاد آوریم بسیاری از رهبران ومردم ایران مانند سایر کشورها دردهه های اخیر، توسعه را یک ارزش می دانند وسعی وکوشش خودرا به کار می برند که به این مولفه بسیار مهم در سطح جهان دست پیدا کنند.
بند چهارم- سازماندهی تحقیق:
تحقیق حاضر از پنج فصل تشکیل شده است.درفصلاول که شامل یک پیشگفتارکه درآن سعی شده است اطلاعات مختصر و مفیدی از هدف وانگیزه انتخاب موضوع تحقیق وهمچنین دامنه و وسعت آن ارائه گردد تا قبل از مطالعه کامل پایان نامه به خواننده تصویر کلی و واضح از مطالب مندرج درآن تعیین گردد قدرانی وسپاس از کسانی که در امر نگارش پایان نامه نگارنده را یاری نموده اند، نیز از مطالب ذکر شده در پیشگفتار می باشد. اما بعد از پیشگفتارمقدمه تحقیق که شامل کلیات است و دارای 9 بخش است که درآن نگارنده به ترتیب به برسی موضوعات زیر پرداخته شده است:
الف) طرح مسئله وتعریف وموضوع تحقیق ب)بیان اهداف انتخاب موضوع پ) میزان اهمیت و ارزش موضوع ت) طرح سوال اصلی و سوالات فرعی ث) بیان فرضیه ها ج) تعریف مفاهیم ومتغیرها
چ) بیان روش کار خود در طی مراحل پژوهش ح) بیان موانع ومشکلات ومحدودیتها
خ) ادبیات پژوهش پرداخته می شود. د)سازماندهی تحقیق
در فصل دوم به برسی و تجزیه تحلیل بحث نظری پرداخته شده است که شامل یک مقدمه وهفت گفتار می باشد.
درگفتار اول به برسی وتجزیه تحلیل مفهوم توسعه که از مفاهیمی است که پس از جنگ جهانی دوم با معنای خاص و ابعاد تازه وارد عرصه سیاست های ملی و بین المللی شد پرداخته ام ، درگفتار دوم به برسی تکامل، تغییر، رشد وترقی با توجه به نظریات اندیشمندانی چون فیر چایلد و دیگران پرداخته شده است، در گفتار سوم به مفهوم توسعه در ادبیات جامعه شناسی پرداخته شده است که در این ادبیات مفهوم توسعه با مفاهیم متعددی از قبیل نوسازی، رشد، صنعتی شدن، توسعه نیافتگی، کم توسعه، کشورهای در حال توسعه، کشورهای عقب نگه داشته شده وکشورهای بی توسعه سروکار دارد، اما در گفتار چهارم به انواع نظریات توسعه که از سوی نظریه پردازان ارائه شده است پرداخته ام، درگفتار پنجم به برسی نظریات توسعه توجه شده است که از مهم ترین بخش های این تحقیق می باشد، در گفتار ششم دیدگاه مکتب وابستگی را درباره مفهوم توسعه را مورد بحث و برسی قرار داده ام و در آخر ابتدابه برسی نظریه پردازان متاخرمیپردازیم ودیدگاههای را بیان نموده وسپس به طورخلاصه به نظریات آدریان لفت ویچ می پردازیم.
درفصل سوم به بحث وبرسی نظریات آدریان لفت ویج درمورد دولت توسعه گرا اشاره می کنم که این نظریات را به طور اجمالی به بحث وبرسی آن خواهیم پرداخت. دراین فصل ابتدا مقدمه ای از آدریان لفت ویچ بیان کرده سپس درگفتار اول به بحث وبرسی الویت سیاست درتوسعه پرداخته ایم وبعد ازآن درگفتار دوم به برسی نظریه دولت دموکراتیک توسعه گرا از دیدگاه آدریان لفت ویچ می پردازیم اما بعد از طرح این مباحث به تجزیه تحلیل مسئله آرمان دولت های توسعه گرا درگفتار سوم پرداخته ام، اما در گفتارچهارم به برسی ویژگی های این دولتها یعنی دولتهای توسعه گرا پرداخته شده است،سپس درگفتار پنجم بطور خلاصه به ویژگی های دولت توسعه گرا اشاره شده است.
در فصل چهارم که این فصل شامل یک مقدمه وسه گفتار می باشد، درگفتار اول به مسئله ایران درزمان پهلوی اول پرداخته شده است، درگفتار دوم به برسی ایران درزمان پهلوی دوم پرداخته شده است ودرگفتار سوم که بحث اصلی واساسی دراینفصل می باشد به برسی دولت هویدا پرداخته می شود.
با توجه به مسائلی که درفصل های گذشته مطرح شد وبه بحث وبرسی مطالب پرداخته شد درفصل پنجم به برسی این نکته بسیار مهم واساسی می پردازیم کهدولت توسعه گرایی هویدا با معیارهای توسعه گرایی از دیدآدریان لفت ویچ مطابقت دارد. ودر نهایت به فصل آخر این تحقیق می پردازیم که از مهم ترین بخش هایی این تحقیق به شمار می رد.
درفصل پنجم به برسی این موضوع می پردازم، آیا دولت توسعه گرایی هویدا با معیارهای توسعه گرایی آدریان لفت ویچ مطابقت دارد؟وبعد ازبحث وبرسی در این رابطه درآخر نتیجه گیری در این رابطه به سمع ونظر خوانندگان عزیز تقدیم می کنم.
فصل دوم:
مباحث نظری توسعه
مقدمه:
توسعه را می توان از مفاهیمی دانست كه بعد از جنگ جهانی دوم به طور جدی موردتوجه صاحبنظران وپژوهشگران علوم انسانی و سیاستمداران، در دولت های ملی قرار گرفته است. ازآن زمان تاکنون کمترواژه ایست که این همه درعرصه های سیاست داخلی و خارجی بر سر زبان ها جاری باشد. توسعه ومسایل آن به همین صورت جای خود را در درس ها و بحث های دانشگاهی نیز باز کرده است و در برخی رشته های درسی جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. مسئله توسعه در عرصه نظریه پردازی های اجتماعی و سیاسی نیز جایگاه مهمی به دست آورده است. در میان اندیشمندان این عرصه گروهی توسعه را فرآیند تغییر در ابعاد گسترده اجتماع، كه توسط سیاستمداران و دولتمردان یك جامعه برنامه ریزی می شود و به اجرا درمی آید تلقی می كنند وعده ای این فرآیند تغییر را نوعی دیگر از استعمار می دانند و توسعه را جانشین استعمار قلمداد می كنند ولی در مجموع می توان سه رویكرد عمده و سه نظریه مهم و مطرح، در باب توسعه را بدین ترتیب نام برد: ۱ نظریه مدرن سازی كه فرآیند انتقال صنعت و فناوری را برای شكل گیری توسعه ضروری می داند. ۲ نظریه وابستگی كه دیدگاهی بدبینانه به شكل گیری توسعه در كشورهای فقیر دارد. ۳ نظریه نئولیبرالیسم كه خصوصی سازی را یكی از مهمترین فرآیندهای شكل گیری توسعه می داند كه هر یك از سه نظریه نام برده شده دارای فواید و اشكالاتی بوده، كه اندیشمندان و محققان این عرصه به خوبی بدان پرداخته اند. همچنین می توان برای توسعه سه وجه كلی (سه خصیصه) را نیز برشمرد: ۱ رشد اقتصادی (كه بیشتر از طریق صنعتی شدن امكان پذیر است)، ۲ بازسازی اقتصادی (كه ناشی از اصلاح دستگاه های اداری و مشاركت دموكراتیك است) و ۳ مدرن سازی اجتماعی فرهنگی (كه بعضی از كشورها با این مسئله مخالفت دارند چرا كه اساساً آن را معادل غربی كردن جامعه و فرهنگ تلقی می كنند). در هر حال، اكنون كه به پایان قرن بیستم رسیده ایم و سال های نخستین قرن بیست و یكم را سپری می نماییم، می توانیم به قضاوت پیرامون دستاوردهای نظری مکاتب گوناگون در قرنی كه گذشت بپردازیم، از جنبه های گوناگون نظریه ها را به بوته نقد و قضاوت بسپاریم، و کشورها را با دیگر مقایسه كنیم و میزان توسعه نیافتگی مان را بشناسیم.
گفتار اول:- بند اول- توسعه چیست؟
مفهوم توسعه طی چند دهه اخیر معنایی بسیار متغیر و وسیع داشته است. در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم این مفهوم را در همان معنای صرف اقتصادی به کار می برند. بنابراین درادامه این مبحث و موضوع باید اذعان نمود که اصطلاح “Development” که بهصورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است، در لغت به‌معنای خروج از لفاف است و مراد از لفاف همان جامعه سنتی است که جوامع از بافت آن خارج میشوند. (ازکیا، 1377، ص 7)
لازم به ذکر است، که جامعه هیچگاه کاملاً ایستا و بدون تغییر نبوده است. با وجود این برخی دگرگونیها نسبت به برخی دیگر اهمیت بیشتری دارد. قرن بیستم شاهد مجموعهای از دگرگونیهای اساسی است که در طی قرون 16 تا 19 بیشتر در اروپای غربی پدید آمده است که به ظهور سرمایهداری و دگرگونی سیمای جهان منجر گردیده است. ماهیت دگرگونیها، نوع، زمان و چگونگی ایجاد آن در جامعه از جمله مسایلی است که اختلافنظرهای گوناگونی درباره آن وجود دارد. برای درک ماهیت این گذار کوششهای زیادی به عمل آمد که به پیدایش مجموعهای از نظریات و مباحث پیرامون مفهوم توسعه انجامید. (روکس برو، 1370، ص 12) .
توسعه یکی از مفاهیمی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم امروزه در بخش های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، توسعه در واقع نتیجه تکامل،‌ تغییر، رشد، ترقی یا نوسازی است. اما معنی علمی این کلمات، و نه معنی لغوی آن چیست؟ 
بند دوم- تکامل، تغییر، رشد، ترقی و نوسازی :
فیر چایلد در فرهنگ جامعه شناسی (1976)، تکامل را فرایند تغییری می‌داند که در آن هر مرحله جدید، علاوه بر ویژگی‌های خاص خود ویژگی‌های مرحله قبلی را نیز در بر دارد. به عبارت دیگر، تکامل