ويژگيهاي دوره افسردگي اساسي  

آگوست 17, 2018 Off By 92

ويژگيهاي دوره افسردگي اساسي  

نشانه‌هاي هيجاني دوره افسردگي اساسي، خُلق ملول رادربردارندكه شدت آن ازنااميدي‌هاي معمولي وهيجانهاي غم انگيزه گاه وبيگاه زندگي روز مره،بيشتراست.اين ملالت مي تواندبه صورت دلتنگي شديديابي علاقگي زيادبه جنبه‌هاي قبلاًلذتبخش زندگي،پديدارشود.دربرخي موارد،علت افسردگي، تجربه داغديدگي به خاطرازدست دادن فردي عزيزاست.گرچه افسردگي شديدبعدازمرگ فردي عزيز،طبيعي است، اماچنانچه غم توانكاه بيش ازحدطولاني باشد(بيش از2ماه )،اختلال خُلقي محسوب مي شود.بااين حال، خيلي ازدوره‌هاي افسردگي اساسي رارويدادخاصي به وجودنمي آورد.اين واقعيت كه غم شديدبدون رويدادمشخصي ايجادمي شود،اغلب باعث مي گردد كه باعث مبتلابه يكي ازاين دوره‌هااحساس كننددرهم كوفته وسردرگُم هستند.معمولاًزندگي فرددردوره افسردگي اساسي، به علت اختلالي كه دركاروخانواده اوايجادمي گردد، به آشوب كشيده مي شود.علايم جسماني دوره افسردگي اساسي، نشانه‌هاي تني يابدني ناميده مي شوند.فردمبتلا،خسته وبي رمق است وكُندشدن حركات جسماني راتجربه مي كندكه كُندي رواني –حركتي [1]نام دارد.برخي افرادافسرده، نشانه متضادبي قراري رواني –حركتي[2]نشان مي دهند؛درنتيجه، رفتارآنهاجنون آميزاست. درصورتي كه اين رفتارهاعجيب وغريب وافراطي باشند،باعنوان كاتاتونيك توصيف مي شوند.آشفتگيهايي درخوردن نيزشايع است، به طوري كه فردازالگوي عادي اشتهامنحرف مي شود،ياازخوردن غذاخوداري مي كنديادرخوردن غذاهاي معمولاًشيرين ياحاوي كربوهيدرات، زياده روي مي كند.افراددردوره افسردگي تغييرقابل ملاحظه اي درالگوهاي خواب نشان مي دهند،به طوري كه ياخيلي بيش ازاندازه معمول مي خوابند يادچاربي خوابي مي شوند.درواقع، درافرادي كه دوره افسردگي اساسي راتجربه مي كنند،تغييرات چشمگيردرالگوهاي خواب EEG،بيانگرآشفتگيهاي درتداوم خواب، بي خوابي متناوب، وبيداري صبح زوداست.آشفتگيهايي نيزدرخواب REMشايع است كه چندشكل مي گيرند.براي مثال، درطول خواب REM،حركات چشم بيشتراست ومدت خواب REMدراوايل شب افزايش مي يابد.اين نابهنجاريهادرخواب، معمولاًقبل ازشروع دوره افسردگي اساسي مقدماتي دربين افرادي واقع مي شوندكه درمعرض خطرابتلا به اختلال خُلقي قراردارند،مانندخويشاوندان درجه اول افرادي كه افسردگي اساسي راتجربه كرده اند. علاوه براين، افراددردوره افسردگي اساسي به نشانه‌هاي شناختي اي مبتلا هستندكه ازجمله آنهامي توان به نگرش بسيارمنفي نسبت به خودكه باعزت نفس پايين واين احساس كه آنها سزوارتنبيه شدن هستند،اشاره كرد.چون آنهابي وقفه به اشتباهات گذشته دل مشغول اند،خودرامحكم به احساس گناه مي دانند.ازآنجايي كه آنها نمي توانندبه روشني فكريا تمركز كنند،در موردحتي بي اهميت ترين مسايل، قدرت تصميم گيري ندارند.فعاليتهاي كه همين چندهفته گذشته علاقه آنهارابرمي انگيختند،اكنون هيچ جاذبه اي ندارند.احساس نااميدي ونگرش منفي باعث مي شودخيلي ازاين افرادبه افكارمرگ دل مشغول شوند و با فكركردن به خودكشي يادست زدن به آن، راهي براي گريختن پيداكنند..نشانه‌هاي دوره افسردگي اساسي معمولاًبه تدريج، ظرف چندروزياچندهفته آشكارمي شوند.برخي افرادگزارش مي دهندكه قبل ازنشانه‌هاي تمام عيارافسردگي، گاهي به مدت چندماه به طورمحسوس مضطرب واندكي افسرده بوده اند.بعدازاينكه دوره فعال افسردگي اساسي آغازمي شود، آنهابه مدت 2هفته ياچندماه، دچارنشانه‌هاي آن مي شوند.اغلب دوره‌هاي افسردگي اساسي، درصورتي كه درمان نشوند،بعداز6ماه دوره خودرامي گذرانندواغلب افرادبه عملكردطبيعي برمي گردند.بااين حال،برخي ازنشانه‌ها،درتقريباًيك چهارم افرادشديداًافسرده، چندماه ياحتي چندسال ادامه مي يابند. (‌هالجین و ویتبورن، 2003؛ترجمه سید محمدی، 1386).

[1]-Psychomotor retardation

[2] -Psychomotor agitation