ويژگيها و اونواع هوش از منظر روانشناختی

ويژگيها و اونواع هوش از منظر روانشناختی

شهریور ۷, ۱۳۹۷ Off By 92

ويژگيهاي هوش :

  • توانايي يادگيري سريع
  • انطباق با موقعيتهاي جديد
  • به كار بردن استدلال انتزاعي
  • درك مفاهيم كلامي و رياضي
  • انجام دادن تكاليفي كه مستلزم درك روابط موجود باشد . (مترجم ، ياسايي، ۱۳۷۳ )

ديويد وكسلرمؤلف مقياس هوش و كسلر بزرگسالان و مقياس هوش و كسلر براي كودكان هوش را چنين تعريف مي كند :

« توانايي يكپارچه فرد را عمل كردن عامرانه ، تفكر منطقي و توانايي كنار آمدن با محيط به نحوي موثر »                 ( پاشاشريفي ، ۱۳۷۷ )

 

ويژگيهاي عمومي هوش :

بحث در جزئيات ديدگاه استربنرگ دربارة هوش از محدودة مطالب حاضر خارج است امّا مي توان خلاصه اي از ديدگاه او را ارائه كرد . مؤلفه هاي مختلفي كه اشترنبرگ  شناسايي كرده صورت سازمان يافته دارند و به صورت خوشه هايي با عناوين زير عمل مي كنند .

  • توانايي آموختن و بهره گيري از تجربه .
  • توانايي تفكر با استدلال به شيوة انتزاعي .
  • توانايي انطباق با نوسانات جهاني ، نا استوار و دائم التغيير .
  • توانايي برانگيختن خويش براي انجام سريع كارهايي كه مشخص انجام آنرا ضروري تشخيص مي دهد .

اين چهار توانايي عمومي منجر به تحليل مولفه اي از هوش نسيتند بلكه در بسياري از تحليهاي عاملي آزمونهاي هوش نيز به آن بر خورديم .

بسياري از آزمونهاي هوش كه امروزه بكار مي روند دراندازه گيري دوتوانايي درنخست فهرست فوق كار آمدي دارند. امّا در ارزيابي دو توانايي آخر جدول بسيار ناكار آمدند.                                 ( براهني ، ۱۳۷۱ )

انواع هوش :

۱- هوش تحليلي۱ :

اين هوش را با آزمونهاي بهرة هوشي و دراغلب امتحانات اندازه گير مي كنيم .

۲- هوش انگاره اي ( الگويي )۲ :

مطلب مشابه :  تجارب برتر پرورشی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

يعني توانايي ديدن انگاره ها در مسائل و آفريدن انگاره ها ، رياضي دانان ،        هنرمندان و برنامه ريزان كامپيوتر درجه بالايي از اين نوع هوش را دارا هستند.

۳- هوش موسيقيايي۳ : هوشمندي موسيقيدانان

۴- هوش بدني۴ : شناگران ، فوتباليستها ، انواع ستاره هاي ورزشي .

۵ – هوش علمي ۵ :

هوش كه مي تواند بدون استفاده از راهنما قطعة يك دستگاه را پياده و سوار كند .

۶- هوش درون شخصي۶ :

هوش اشخاصي كه با احساسات خود و ديگران هماهنگ هستند، مانند شاعران   و مشاوران و غيره .

 

۷- هوش ميان شخصي۷ :

توانايي برقرار كردن ارتباط با سايرين و انجام كارها با ديگران و از طريق ديگران    مديران موفق، مسئولان شركتها ، سازمانها و نهادها از اين هوش برخوردارند.

همة انواع هوش در زندگي جاي خود دارد ولي جالب است كه بدانيد در مدارس انگلستان كليه اين هوشها شناخته شده اند ، ولي بجز نوع اوّل ، همه جزء فعاليتهاي «فوق برنامه » گروه بندي شده اند همة هوشها مورد نياز است . كارخطائيست كه جامعه تنها نوع اوّل را به عنوان سرمايه گذاري بيشتر در نظر مي گيرد .

(مترجم ، مخبر، ۱۹۹۰ )

۱– Analy  dical  indelligence                ۲- pattern   indelligence

۳– Musical   indelligence                      ۴- pfgsical   indelligence

۵– En  practical    indelligence             ۶- intrapersonal   indelligence

۷– Fntraperonal         indelligence