پايان نامه ارشد:سنجش وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار پنجم: مركز حفاظتي- مراقبتي انتظامي

با توجه به قانون پنج ساله چهارم توسعه كشور مبني بر واگذاري بخش هايي از مسئوليتهاي اجرايي به بخش مردمي وخصوصي، نيروي انتظامي در قالب طرح ها ، بخشي از مسئوليت خود را به بخش  خصوصي واگذار كرد. يكي از اين طرح ها طرح نگهبان محله است كه در سال 1381 در قالب شركتهاي خدمات حفاظتي و مراقبتي در كشور اجرا گرديد.در حال حاضر 318 شركت با 16 هزارنيرو در بخش نگهباني از محلات؛ سرايدارو شبگرد با مشاركت بخش خصوصي فعال هستند كه با توجه به سازماندهي و آموزش آنها اثرات مثبتي در امنيت محله ها و شهر داشته اند.نكته جالب  توجه در اين مورد استفاده از زنان نگهبان محله است كه كار نگهباني محله و حفاظت از مراكز خاص چون خوابگاه هاي دانشجويي، پانسيون ها؛ مهد هاي كودك و مراكز آموزش خصوصي را برعهد دارند. [1]

اهداف ايجاد نگهبان محله عبارتند:

  1. سازماندهي شبگردها،سرايداران و افرادي كه به صورت غير اصولي به حفاظت از اماكن مسكوني، تجاري و… مشغولند.
  2. گسترش امنيت عمومي در لايه هاي دروني جامعه (كوچه ها و خيابان هاي فرعي ،مراكز تجاري و…)با بهره گيري از مشاركت مردمي با به كارگيري نگهبان محله.

بر اساس آمارهاي موجود گفته  مي شود در هر محلي كه از نگهبان محله استفاده شده است، ميزان جرم

تا 70 درصد كاهش يافته و از سرقت هاي خرد ،جيب بري ، كيف قاپي و غيره كاسته شده است.

مركزانتظام با ساماندهي وسازماندهي نگهبانان محله در عناوين شبگرد و سرايدار، آموزش دادن آنها، توانسته است بار سنگيني از وظايف قابل واگذاري نيروي انتظامي را كاهش دهد. [2]

يكي ديگر از فعاليت هاي شركت هاي حفاظتي ومراقبتي طرح پاركباني است.طرح پاركبان طرح مشترك شهرداري ها وپليس راهنمايي ورانندگي است.پاركبان ها نيروهايي هستند كه به منظور روان سازي وكنترل ترافيك درسطح شهر فعاليت مي كنند. ايشان در كنار راهنمايي ورانندگي نظم ترافيكي شهر راكنترل مي كنند اين افراد دركمبود نيروي پليس جاي آنها را درخيابان هاي شهر گرفته وباهدايت اتومبيل هاي درون شهري نظم در تردد اتومبيل ها را ايجاد مي كنند.طرح پاركباني كه به نوعي جايگزين پاركومترهاشده ودر اجرا نيز باضعف هايي مواجه بوده است ، نوعي مشاركت در نظم وامنيت از طرف نهادي غير دولتي است.اجراي اين طرح به موسسات خصوصي واگذار شده است،امادر برخي از شهرها،شهرداري هانيز

  1. سعادتي،خديجه،اختيارات و وظايف پليس در حوزه ي حقوق شهروندي باتاّكيدبر امور اجتماعي ،پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه تهران،سال 1389،ص 154.
  2. خبرگزاري آفتاب ،5/12/1387.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال 1383) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.