پايان نامه ارشد:شناسایی برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2مطالعات داخلي

  • امير نژاد و خليليان (1385) در مقاله ديگري تحت عنوان”برآورد ارزش وجودي جنگل‌هاي شمال ايران با استفاده از روش ارزش‌گذاري مشروط: مطالعه موردي پارك جنگلي سي سنگان نوشهر” با استفاده از جمع‌آوري داده از طريق توزيع پرسشنامه انتخاب دوگانه و با بكارگيري مدل لاجيت به نتايج زير دست يافتند:
  • نتايج اين مطالعه نشان داد كه 8/78% افراد مورد بررسي، حاضر به پرداخت مبلغي براي استفاده تفريحي از پارك‌هاي جنگلي هستند.
  • متوسط تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي ارزش تفريحي پارك جنگلي سي سنگان 2477 ريال براي هر بازديد است و حداكثر تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي استفاده از پارك 10000 ريال است.
  • ارزش تفريحي سالانه اين پارك بيشتر از 5/2 ميليون ريال در هكتار و ارزش كل تفريحي آن 58/1 ميليارد ريال برآورد شده است.
  • مهم‌ترين عوامل مؤثر در ميزان تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي استفاده از پارك‌هاي جنگلي، مبلغ وروديه پيشنهادي و درآمد بازديدكنندگان است و ميزان تحصيلات در درجه دوم اهمّيت قرار دارد.
  • امامي ميبدي و قاضي (1387)، در پژوهشي با عنوان ” برآورد ارزش تفريحي پارك ساعي در تهران با استفاده از روش ارزش‌گذاري مشروط (CV)” با بكارگيري مدل لاجيت و نظرسنجي از نمونه 222 نفري از طريق پرسشنامه انتخاب دوگانه با هدف اندازه‌گيري ميزان تمايل به پرداخت بازديدكنندگان از اين پارك به نتايج زير دست يافتند:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط