پايان نامه ارشد حقوق:تعیین فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دفاع مشروع(بصورت فردی و گروهی).

2 -جهت حفظ دارايي هاي فضایي دولت ها بر مبنا استفاده صلح آميز. هرچند بايد متذكر شد كه فعاليت هاي نظامي-دفاعي عنوان شده در اين بخش تعديل شده است و اين امر لزوما به اين معنا نيست كه فعاليت هاي نظامي-دفاعي صلح آميز هستند.

ماده سوم معاهدهOST، به دليل داشتن ساختار عام و كلي تأثيري مؤثر بركنترل منع سلاح دارد. اين ماده(ماده3) بيان مي كند كه” دولت هاي عضو اين پيمان بايد تمام فعاليت هايشان را درزمينه اكتشافات و استفاده ازفضاء ماوراء جو، شامل ماه و ديگر اجرام آسمانی را درچارچوب قوانين بين المللي از جمله منشور سازمان ملل متحد در راستای حفظ صلح و امنيت بين المللي و ترويج تفاهمات و همكاري هاي بين المللي ادامه دهند”. فعاليت هاي نظامي در فضا مغاير اكثر قوانين منشور سازمان ملل است. هدف منشور سازمان ملل همان طور كه درمطالب بالا به آن اشاره شده عبارت است از: حفظ صلح و امنيت بين المللي و جلوگيري از هرگونه تهديد عليه صلح[1] حصول همكاري بين المللي درحل مسائل بين المللي و توسعه روابط دوستانه در بين ملل برمبناي اصلي تساوي حقوق و خودمختاري ملل.[2]

بدون هيچ گونه شك وترديد، آزمايش سلاح ASAT درفضا و بكارگيري اين سلاح در فضا مغاير با روح واهداف منشورخواهد بود. بكارگيري اين سلاح درفضا تأثير منفي برروابط دوستانه دولت ها درعرصه  بين الملل خواهد داشت. اين بحث موضوعي است كه پتانسيل موضوعات بين المللي عمده را به همراه خواهد داشت.

V.S Vereshchetin ، قاضي قبلي دیوان بین المللی دادگستری (2006-1995)[3]، بيان مي كند كه “روش هاي ناشي ازتفسير متفاوت معنايي مي تواند فعاليت نظامي را به فعاليت صلح آميز و برعكس تبديل كند، او عقيده دارد كه درهرزباني فعاليت صلح آميز ،صلح آميز باقي مي ماند و فعاليت نظامي نيز نظامي باقي مي ماند.[4]

Bincheng به شدت ازاين نوع تفسير انتقاد كرده وبيان مي كند :”تازماني كه ايالات متحده آمريكا تفسير كلمه “صلح آميز” را فقط به برخي محدوديت غيرموجود براستفاده از فضا مي داند اين امكان وجود دارد كه هرضرر و زياني به فضا و محيط اطراف آن وارد شود .اما روسيه و برخي از كشورهاي پيشرفته ديگر ترجيح مي دهند كه اين واژه را به غير–نظامي تفسير نمايند. اين دولت ها معتقداند كه واژه صلح آميز به كار رفته در پاراگراف دوم ماده چهارم معاهده فضا بايد براساس پاراگراف اول اين ماده كه خواستار استفاده از فضاء ماوراء جو به سود تمام بشريت است تعبير و تفسير شود. لذا براي رسيدن به اين هدف واژه صلح آميز بايد معني غيرنظامي داشته باشد.

همان طور كه در قبل به آن اشاره شد پاراگراف دوم ماده چهارم معاهدهOST اشاره اي به فضا نكرده است(دراين اصطلاح)[5]Gorove با اشاره به اين مطلب و با تعجب بيان مي كند كه” آيا شكست در ذكر كلمه” فضا” به اين معناست كه فضا مي تواند براي اهداف غير صلح آميز مورد استفاده قرار گيرد آن هم با توجه به اينكه در پاراگراف اول اين ماده و ساير اصول و قوانين بين المللي به راحتي مي توان به غايت هدف اين ماده پي برد. در غير اين صورت و با توجه به ارزش و تفسير ظاهري اين پاراگراف آزمايش ASAT درفضا توسط اين پيمان به هيچ وجه ممنوع نمي شود.(!!!)بکارگیری سلاح ASAT در فضا و مشروعیت یا عدم مشروعیت بکار گیری آنها، مطلبی است که در فصل سوم این پایان نامه بطور کلی به آن پرداخته می شود.

[1]–  Article 1(1) the charter of the united nations.

[2]-Article 1(2) , id.

[3]-htpp://untreaty.un.org/avl/pdf/ls/vereshchein-bio.pdf.

[4]-E.P Kamenerskaia, international legal problems of preventing an arms race in outer space in perestroika and international law  149 (w.e.bulter ed 1990).

[5]-بین چنگ(Bin cheng)واژه ی فضای تهی را در مورد فضای بین اجرام آسمانی بکار میبرد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.