پايان نامه ارشد حقوق:شناسایی تفهيم دلیل امر پليس در دستگيري شخص يا اشخاص

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه

بشر از آغاز زندگي، در صدد بهبود شرايط زندگي خويش بوده است به گونه اي كه تداوم حيات و بقاء خود را در زندگي گروهي و جمعي جستجو نموده است در اين زندگي جمعي يا خود مرتكب رفتارهايي مي شد كه براي او و همنوعانش مشكل آفرين بود يا از سوي فرد ديگري با انجام همان رفتار متضرر مي شد. اين  رفتارهاي قبيح و زيان آور، مطابق قوانين نا نوشته از سوي مردم و دولت سرزنش آور بوده و براي مرتكبين آن مجازات مقرر مي كردند. اين موضوع همچنان ادامه يافت تا با افزايش جمعيت و پيشرفت تدريجي جوامع و تلاش انديشمندان و  وابستگي بيشتر بشر به زندگي اجتماعي و گروهي و نيز تقسيم كار تخصصي در راستاي رفع اين موضوع دولت ها دست به تدوين وتنظيم مجموعه قوانين زدند. هر مجموعه قانوني، با توجه به هدفي كه دنبال مي كرده به گونه خاصي تدوين مي گشت. درهمين حين، دولت ها به اين انديشه بودند كه براي اجرا و اعمال قانون، بايد متصدياني انتخاب شوند كه ضمن جلوگيري از هرج و مرج،قوانين مكتوب آنان را به اجرا در آورند.اين متصديان از اختيارات ويژه اي برخوردار بوده و در طول تاريخ به نام هاي مختلفي خوانده مي شدند امروزه ما اين اشخاص را با نام پليس كه براي جهانيان آشناست مي شناسيم.


 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال 1383) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.