پايان نامه با عنوان ريشة حقوق بشردوستانه در اسلام و تاکید کتاب مقدس قرآن

پايان نامه با عنوان ريشة حقوق بشردوستانه در اسلام و تاکید کتاب مقدس قرآن

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                صفحه

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

الف- اهمیت موضوع……….……………………….………………………………………………………………………………………..۲

ب- اهداف تحقیق…………………………………….…………………….…………………………………………………………………۴

ج- پرسش های تحقیق………….…………………………………..……………………………….……………………………………..۴

د- فرضیه های تحقیق………………..……………………………………………………………………………………………………….۵

ه- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵

و- سازماندهی تحقیق…………………..…………………………………………………………………………………………………….۵

بخش اول- کلیات……………………………………………………………………………………………..۶

فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه…………………………………۸

مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف…………………………………….……………………………………………………………..۸

گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه…………………………………………….…………………………………………………..۸

بند اول – معنا………………………………………………………………………………………………………………………………………۸

بند دوم – تعریف…………………………………………………………………………………………………………………………………۸

بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر……………………………….………………………………………………۹

گفتار دوم – پیشینه تاریخی ………………………………………………………………………………………………………………۱۰

 

مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف…………………………………..…………………………..……………………………….۱۲

گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه……………………………….…………………………..……………………۱۲

بند اول -اصول حقوق بين الملل بشر دوستانه…………………………………………………………………………………….۱۲

بند دوم- قواعد اساسي حقوق بين المللي بشردوستانه………………………………………………………………………..۱۳

بند سوم- اصول حاکم بر درگیری­های مسلحانه………………………………………………………………………………….۱۴

گفتار دوم- اهداف وانگیزه………………………………………………………………………………………………………۱۴

فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه ۱۴…………………………………………………..

مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه ………………………………………………………………………………………….۱۵

گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………….۱۵

بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی ……………………..………………………………………………………………۱۵

بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی  ………………………………………………………………….. ..۱۶   

بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی………………………………………………….۱۷

گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی………………………………۱۸

بند اول- عرف………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

بند دوم- اصول کلی حقوقی……………………………………………………………………………………………………………..۱۸

بند سوم- معاهدات بین المللی………………………………………………………………………………………………………….۱۸

گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه………………………………………………………..۱۹

مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه ……….…………………………………………………………………۲۱

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ…………..………………………………………………………………….۲۱

بند اول-محدوديت‌ها ی عمليات جنگي………………….……………………………………………………………………….۲۱

بند دوم-تعریف جنایات جنگی………………………………………………………………………………………………………..۲۲

 

بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی………..………………………………………………..۲۴
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی..
………………………………………………………………………………….۲۵

گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل……………………………………………………………۲۷

بند اول-تعديل اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها……………………………………………………………….۲۹

بند دوم- رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه سازمان ملل……………………………………………..۳۱

بند سوم- رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه قضايي بين المللي………………………………….۳۷

بند چهارم- توجيه مداخله در قلمرو حاکميت دولت ها…………………………………………………………………….۳۸

گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم………………………………………….۴۰

بند اول اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم…………………………………………………۴۰

بند دوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی…………………………………………………………………..۴۴

بند سوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی…………………………………………………………..۴۶

بند چهارم حقوق بشر دوستانه از حادثه ۱۱ سپتامبر تا کنون……………………………………………………۴۸

 

بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل ۴۹………………………………….

فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام……………………………………………………………………………………………۵۰

مبحث اول –  اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام……………….…………………………………………………..۵۰

گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات…………………….……………………………………………….۵۱

بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام………………………..…………………………………………………………………………….۵۳

بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی…………..………………………………………………………………………….۵۴

گفتار دوم ـ ويژگى هاى جنگ در اسلام……………………………………………………………………………………………۵۵

بند اول ـ در راه خدا بودن………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

بند دوم ـ عادلانه بودن………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

بند سوم ـ دفاعى بودن………………………

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدفی که بر این پژوهش به نظر می رسد این است که شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی بر محقق روشن شده و اینکه قواعد اسلام در چهارده قرن پیش ، در زمان وقوع جنگ، چه حقوق بشر دوستانه و آدابی را در نظر گرفته است؟ از طرفی در اسلام و عرصه بین الملل چه اقشار و گروه هایی از جنگ مصون هستند؟ و اینکه بر محقق روشن شود چه قواعدی در مورد حقوق بشر دوستانه به تصویب رسیده و تا چه میزان دارای ضمانت اجراست  می تواند از اهداف این تحقیق به حساب آید.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی حفظ صلح و امنیت بین المللی

ج- پرسش های تحقیق

پرسش اصلی تحقیق:

۱-حقوق بشر دوستانه در اسلام با حقوق بشر دوستانه ای که در اسناد بین المللی وجود دارد تا چه حدی با یکدیگر مطابقت دارند؟

پرسش های فرعی تحقیق:

۲-نگاه اسلام به حقوق بشر دوستانه چگونه است و از چه جایگاهی برخوردار می باشد ؟

۳-در زمان درگيري هاي مسلحانه ، چه حمايتي براي افراد در نظر گرفته شده است؟

۴-با توجه به کنوانسیون های بین المللی چه اقداماتي با ناقضین حقوق بشردوستانه پيش بيني شده است ؟